Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Namika Areenan Pakilan kaupunginosaan rakennettavaa liikuntahallia koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-006292 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle KOY Namika Areenan lainahakemuksesta, joka koskee Pakilan kaupunginosaan rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 5 400 000 euron lainan myöntämistä KOY Namika Areenalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kolmenkymmenen (30) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin rakentamiseksi Pakilan kaupunginosaan.

KOY Namika Areenan tarkoituksena on rakentaa vuosien 2022─2023 aikana kokonaispinta-alaltaan 3 200 brm²:n kokoinen liikuntahalli. Kiinteistöön on suunniteltu kolmeksi erikokoiseksi koripallokentäksi jaettavissa oleva koripalloareena sekä tiloja oheisharjoittelulle ja ryhmäliikunnalle, 360 hengen katsomo, pukuhuoneita, keittiö, kahvila sekä varasto- ja teknistä tilaa. Areenan piha-alueelle on suunniteltu koripallo- ja padel-kenttiä sekä alueita ulkokuntoilulle, skeittaamiselle ja skuuttaamiselle. Hallin valmistumisen jälkeen KOY Namika Areenan tarkoituksena on jäädä hallin omistajaksi, joka huolehtii kiinteistön ylläpidosta.

KOY Namika Areena hakee kokonaiskustannuksiltaan 13 500 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 5 400 000 euron (alv 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 7 350 000 euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella 750 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut KOY Namika Areenan hakemuksen kaltaista, eli korkeintaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

KOY Namika Areena on sopinut liikuntahallin tonttialueen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 1.7.2022─30.6.2062 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 4.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

KOY Namika Areena on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 5 400 000 euron suuruista lainaa liikuntahallin rakentamiseksi Pakilan kaupunginosaan. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

KOY Namika Areenan toimittaman hankesuunnitelman mukaan liikuntahallin rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 13 500 000 euroa (alv 0 %). Areenan rahoitussuunnitelma on tarkentunut valtionavustuksen varmistumisen myötä, ja sen mukaan hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (5 400 000 euroa), pankkilainalla (7 350 000 euroa) sekä  opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella (750 000 euroa).

KOY Namika Areena on sopinut liikuntahallin tonttialueen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa 1.7.2022─30.6.2062 väliseksi ajaksi.

Namika Areena toteutetaan yhteistyössä Pakilan Allianssi –hankkeen kanssa. Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 hyväksymän allianssin hankesuunnitelman mukaan Paloheinä-Pakila -alueelle rakennetaan kaupungin uusia koulu-, päiväkoti- ja nuorisotiloja. Lisäksi hankesuunnitelman mukaan koulutiloihin ei toteuteta erillisiä liikuntatiloja, vaan niiden sijaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vuokrannut opetukseen tarvittavat liikuntatilat pääosin KOY Namikan Areenan hallista kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi.

Kiinteistö Oy Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön omistama yhtiö. Säätiön muuhun omistukseen kuuluu muun muassa Hotel Arthur. Säätiön tuotot käytetään lasten ja nuorten toimintaan.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (Helsingin NMKY) on puolestaan perustettu vuonna 1889 ja seura tunnetaan työstään nuorisotyön sekä urheilun parissa. Helsingin NMKY:n omien sanojen mukaan seura on aloittanut koripallon sekä kerho- ja partiotoiminnan ensimmäisenä Suomessa. Nykyään seuran viikoittaisen toiminnan piirissä on lähes 6 000 lasta, nuorta ja aikuista.

Pakilan Namika Areenan rakentaminen parantaa merkittävästi koripallon ja muun sisäliikunnan harrastusmahdollisuuksia Länsi-Helsingissä. Täten se tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 4.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566