Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2022

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

21.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff sekä varatarkastajiksi jäsenet Tuula Yrjö-Koskinen ja Dani Niskanen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Outi Alanko-Kahiluodon sijasta Tuula Yrjö-Koskisen.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff sekä varatarkastajiksi jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566