Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan Puotilankentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-006737 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee vanhan tekonurmimaton poistamista ja uuden asentamista Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalle Puotilankentälle:

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 228 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 84 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Puotilan Liikuntapuisto Oy:n omilla varoilla 144 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myöntämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton uusimiseen Puotilankentälle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Vastaavassa tilanteessa Puotilan kaltaiset seurakenttähankkeet on koetta hyväksi toimintamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Puotilaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle vuokratun maa-alueen vuokrasopimusta jatkettiin kenttäpinnoitteen uusimiseksi kaupunginhallituksen päätöksellä 26.4.2021, § 309. Maa-alueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2043 saakka.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 16.5.2022

2

Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma

3

Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio

4

Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja

5

Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus

6

Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020

7

Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020

8

Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 84 000 euron suuruista lainaa tekonurmimaton asentamiseksi Puotilankentälle vuoden 2022 aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalta Puotilankentältä on vuokrattu 13 025 neliömetrin suuruinen alue Puotilan liikuntapuisto Oy:lle 31.12.2043 saakka.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton asentamisen kokonaiskustannukset ovat 228 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (84 000 euroa) ja kenttäyhtiön omilla varoilla (144 000 euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa kannattanut lähtökohtaisesti maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Puotilan Liikuntapuisto Oy:n anoma 84 000 euron summa vastaa noin 37 prosenttia tekonurmimaton asentamisen arvioiduista investointikustannuksista (228 000 euroa).

Puotilan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n 100 prosenttisesti omistama sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja on Itä-Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura pelipasseilla mitattuna (1 200 kpl).

Puotilankentän kehittämishanke turvaa osaltaan jalkapallon harrastamismahdollisuudet Itä-Helsingissä tuleviksi vuosiksi. Täten projekti tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 16.5.2022

2

Hakemuksen liite, Hankesuunnitelma

3

Hakemuksen liite, Hankkeen talousarvio

4

Hakemuksen liite, Puotilan Liikuntapuisto Oy, pöytäkirja

5

Hakemuksen liite, Maanvuokrasopimus

6

Hakemuksen liite, Valtti toimintakertomus 2020

7

Hakemuksen liite, Valtti tilinpäätös 2020

8

Hakemuksen liite, Kaupparekisteriote Puotilan Liikuntapuisto Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566