Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 5.4.2022, § 8

HEL 2022-006106 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 8: Liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2022 ja myönsi toiminta-avustuksen tilankäyttöosuuteen lisätukea 2 930 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry hakee 28.4.2022 lähettämässään oikaisuvaatimuksessa oikaisua toiminta-avustuksen tilankäytön osuuteen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Liikuntajaosto jakoi vuoden 2022 toiminta-avustukset 5.4.2022, § 8. Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 28 549 euroa, josta laskennallinen tilankäytön osuus oli 22 332 euroa.

Liikuntajaosto päätti toiminta-avustuksen kriteereistä 2.11.2021, § 22. Liikuntaseurojen toiminta-avustus on yleisavustusluonteinen ja harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Vuonna 2022 toiminta-avustukseen on sisällytetty myös tilankäytön tuki. Myönnettävä avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaisesti. Tilankäytön osuus perustuu säännöllisen ohjatun liikuntatoiminnan tunteihin, joista yhdistys on maksanut tilavuokraa. Tilankäytössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestämät säännölliset ohjatut harjoitustunnit, joissa on vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Säännölliseksi liikuntatoiminnaksi katsotaan toiminta, joka on toteutettu seuran liikuntaryhmälle yhtäjaksoisesti vähintään 10 kertaa vähintään 3 kuukauden ajan. Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta tässä avustusmuodossa, eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksessa.

Hakijoiden tuli avustushakemuksella ilmoittaa, otetaanko heidän tilankäytön osuuden laskennassa huomioon vuoden 2020 avustushakemuksen tiedot vai vuoden 2021 säännöllisen ohjatun harjoitustoiminnan tilankäyttö. Mikäli hakija toivoi avustuslaskennassa huomioitavan vuoden 2021 tilankäytön tiedot, sen tuli ilmoittaa nämä tiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä (excel).

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry toivoi, että laskennassa huomioidaan heidän osaltaan vuoden 2021 säännöllinen ohjattu toiminta. Seura toimitti hakemuksen yhteydessä pakollisen tilankäyttöliitteen (excel). Säännölliset harjoitusvuorot oli excel-liitteessä kirjattu osittain eri riveille, minkä takia käsittelijä oli katsonut niiden olevan osittain yksittäisiä vuoroja, joihin avustusta ei voida myöntää. Kyseessä oli kuitenkin säännöllisen toiminnan vuoroja, joita tuetaan toiminta-avustuksen tilankäyttöosuudella.

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 5.4.2022 § 8

- liite: Liikunnan toiminta-avustukset 2022

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 28.4.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566