Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Toimivallan siirtäminen kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistämisen päällikölle Harakan saaren työtilojen vuokrauksien osalta

HEL 2022-005960 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta siirsi toimivaltaansa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun päällikölle Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että kulttuurin edistämisen päälliköllä on oikeus antaa vuokralle Harakan saaren taiteilijatalon työtiloja enintään 10 vuoden ajaksi kerrallaan.

Muilta osin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 24.4.2018, § 91 toimivallan siirtämisestä palvelun päällikölle on edelleen voimassa.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Harakan saaren taiteilijatalon työtilat_vuokrasopimusmalli 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Harakan saaren taiteilijatalon työtilojen vuokraus

Harakan saari sijaitsee Helsingin keskustan läheisyydessä aivan Kaivopuiston edustalla Särkän- ja Uunisaaren välissä. Puolustusvoimien käytössä ollut saari avattiin 1989 yleisölle ja saarella sijaitsee taiteilijatalon lisäksi luontokeskus. Harakan saaren aikanaan kaupungin omistukseen siirtynyt puolustusvoimien entinen rakennus on toiminut taiteilijatalona vuodesta 1989 alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on rakennuksen päävuokralainen ja rakennuksen tiloja edelleenvuokrataan taiteilijoille ja käsityötaitelijoille työtiloiksi.  Rakennuksessa on työtilat 30 eri taiteenalojen ammattilaisille.

Kukin käytössä oleva työtila voidaan vuokrata yhdelle taiteilijalle enintään kahdeksi viisivuotiskaudeksi, jonka jälkeen työtilan haltija vaihtuu.  Taiteilijat voivat hakeutua vuokralaiseksi avoimen haun kautta.  Kulttuurin edistämisen palvelu hallinnoi taiteilijoiden vuokrasopimuksia.  

Vuokrattavien tilojen vuokratasoa tarkistetaan vuosittain osana toimialan hinnoittelupäätöstä. Taitelijatalon työtilojen hinnoittelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallinen ja vuodenaikojen vaihtelusta riippuvainen paikka sekä taiteilijoiden työtilojen tarjoamiseen liittyvät kulttuuripoliittiset syyt. Työhuoneiden vuokra on 7 euroa/m² vuonna 2022. Vuokrataso määritellään toimialan vuosittaisessa hinnoittelupäätöksessä.

Koska Harakan saaren taiteilijatalon vuokralaiset vaihtuvat käytännössä eriaikaisesti ja yksittäisinä tapauksina, on tarkoituksen mukaista, että päätösvalta taiteilijatalon vuokralaisten valinnasta ja vuokrasopimusten solmimisesta delegoidaan toimivaltaiselle kulttuurin edistämispalvelun päällikölle.

Vuokrauspäätöksen yhteydessä vuokrasopimukseen on ollut mahdollista tehdä vähäisiä teknisiä muutoksia. Työtilojen vuokrasopimukseen on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Vuokrasopimusmalli on liitteenä 1.      

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on myönnetty hallintaoikeutensa puitteissa maa- ja vesialueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 24.4.2018, § 91 siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että kulttuurin palvelukokonaisuuden palvelun päälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita kerrallaan enintään neljän (4) vuodeksi kerrallaan. Oheismateriaali 1.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Harakan saaren taiteilijatalon työtilat_vuokrasopimusmalli 2022

Oheismateriaali

1

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.4.2018 § 91

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566