Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemiseksi

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sotiemme veteraanien kokemuksen ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville myös osana Helsingin kaupungin vastuuta. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tämä tehdään parhaiten toimialojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välisenä yhteistyönä. Lautakunta pitää hyvänä, että toimialoilta on nimetty yhteyshenkilö toimialoittain käytännön yhteistyön helpottamiseksi. Kulttuurijohtaja nimeää tarvittavan yhteyshenkilön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Lautakunta ei kuitenkaan kannata erillisen työryhmän tai vastaavan nimeämistä tätä tarkoitusta varten.

Perinnetyöhön kuuluvat merkkipäivien vietto ja erilaiset temaattiset tilaisuudet. Tätä työtä on myös aiheeseen liittyvän aineiston kokoaminen ja säilyttäminen muistiorganisaatioissa sekä tämän aineiston saattaminen saataville vaivattomasti ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla uusille sukupolville niin museoissa, kuin muissa kulttuurilaitoksissa, kouluissa sekä kansalaisjärjestöjen toiminnan kautta.

Vuonna 2021 toimintansa lakkauttanut Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on ehdottanut, että Helsinki nimeäisi valtuustokaudelle 2021–25 veteraanien perinnetyötä tukevan työryhmän tai vastaavan toimielimen perustamista yhtenä keinona, jolla veteraanien perinnöstä huolehdittaisiin siirtymäkaudella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvostaa veteraanien suuria uhrauksia vapaan, moniarvoisen ja demokraattisen Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi. Nykyisessä Euroopan tilanteessa veteraanien työn merkitys on vain kirkastunut entisestään. Keskuudessamme vielä olevien veteraanien parhaan mahdollisen hoivan ja kunnioituksen tulee olla itsestään selvää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on samaa mieltä aloitteentekijöiden kanssa siitä, että veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtäminen uusille sukupolville on tärkeä tavoite, jonka toteutumista Helsingin kaupungin tulee olla kumppanina tukemassa. Aloitteessa on tunnistettu hyvin sekä jo olemassa olevan veteraaniperinnetyön muotoja kuin eri toimijoiden yhteistyön mahdollisia muotoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa myös yhdyshenkilön nimeämistä kaupungin virkakunnasta veteraaniperinnetyön tukemiseksi ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Käytännössä tällainen henkilö on jo nimetty kulttuuripalvelukokonaisuudesta kaupunginmuseosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisessä monien toimijoiden yhteistyössä ja hajautetussa toimintatavassa tarkoituksenmukaisin yhteistyö toteutuu ilman että tätä varten luodaan uusia hallinnollisia rakenteita tai työryhmiä. Veteraanien perinnön ja muistitiedon äärellä, sen tallentamisessa ja jakamisessa tarvitaan monia erilaisia toimia, jotta tavoitetta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 7.6.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Niirasen ja 32 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään selvitettäväksi miten Helsingin kaupunki tukee jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi tukea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäksi aloitteessa esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa voidaan tässä asiassa varmistaa hyvä yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin luottamushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Kaupungin esitetään myös nimeävän virkakunnasta yhteyshenkilön, jonka toimeen osin kuuluisi veteraaniperinnetyön tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri toimijoiden kesken. Valtuustoaloitteessa todetaan, että viimeisten veteraanien keski-ikä on jo 97 vuotta ja keskuudessamme olevien veteraanien hyvä hoivan lisäksi on olennaista kääntää katse tulevaisuuteen veteraanien arvokkaan perinnön säilyttämiseksi.  Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566