Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

13.5.2022, 29 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

13.5.2022, 14 §
Uusien teosten metatietojen hankinta Kirjasampo.fi-palveluun

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. museonjohtaja

12.5.2022, 2 §
Hakasalmen huvilan viherhoito vuodelle 2022

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

19.5.2022, 22 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

Liikuntapaikkapäällikkö

10.5.2022, 17 §
Lisäys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

Liikuntapalvelupäällikkö

28.4.2022, 14 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki Cup 2022

12.5.2022, 15 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

13.5.2022, 16 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Stafettkarneval 2022

Ulkoilupalvelupäällikkö

10.5.2022, 25 §
Maa-alueen vuokraaminen Hietaniemen uimarannan alueelta beach volley-toimintaa varten Beach Volley Areena Oy:lle

17.5.2022, 26 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen Suomen Saaristokuljetus Oy:lle käyttöoikeudella Suomenlinnasta, Kalasatamasta ja Vuosaaresta ja yksinoikeudella Kauppatorilta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

14.5.2022, 7 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022–2024 (DPS)

Liikuntajaosto

19.5.2022, 10 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

19.5.2022, 11 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2022

19.5.2022, 12 §
Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan ja urheiluseuran palkitseminen

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Minna Leino, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 89044

minna.leino(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566