Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-006157 T 02 05 01 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimista ja pukuhuonetilojen rakentamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 88 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uusimiseksi ja kahden pukukoppirakennuksen rakentamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty tekonurmimaton asentaminen ja pukukoppien rakentaminen on yhtiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 220 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 88 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.

Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan HSM Oy:n omarahoituksella 132 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Helsinki Stadion Management Oy on hakenut kyseistä kenttäaluetta koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 31.3.2037 saakka. Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 26.4.2022

2

Lainahakemus 26.4.2022, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Stadion Management (HSM) Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 88 000 euron suuruista lainaa Lehtikuusenkentän tekonurmimaton uudistamista ja pukukoppitilojen rakentamista varten. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

HSM Oy on hakenut Laakson kaupunginosassa sijaitsevan Lehtikuusenkentän vuokrasopimuksen jatkamista 31.3.2037 saakka. Yhtiön ja kaupungin välinen entinen sopimus oli voimassa 31.3.2022 saakka.

Helsinki Stadion Management Oy:lle on vuokrattu lähialueilta myös Töölön Pallokentät 5 ja 7 jalkapallotoimintaa varten.

HSM Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton uudistamisen ja pukukoppien rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 220 0 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (88 000 €) sekä yhtiön omilla varoilla (132 000 €).

Helsingin Jalkapalloklubi on pääkaupungissa toimiva merkittävä urheiluseura, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 3 500 lasta ja nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kouluikäisten iltapäiväkerhoista aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti sekä erityisryhmille.

Lehtikuusenkentän uudistamishanke takaa osaltaan Länsi-Helsingin jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen tuleville vuosille. Täten se tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 26.4.2022

2

Lainahakemus 26.4.2022, liite, hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566