Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Etsivän nuorisotyön palveluhankinta Helsingissä vuosille 2023–2026

HEL 2022-002394 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli toiminnanjohtaja Timo Kontio. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi

Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan etsivän nuorisotyön palveluhankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen johtajan

– tekemään hankinnasta päätöksen

– päättämään optiokauden käyttöönotosta

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, § 893, että kaupunki tekee nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön järjestämiseksi aluehallintovirasto myöntää valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin. Kulttuuri– ja vapaa-aikalautakunta päätti 8.5.2018, § 103 etsivän nuorisotyön toimintamallista niin, että Helsingin kaupunki hakee itse valtion avustuksen etsivään nuorisotyöhön ja toteuttaa etsivää nuorisotyötä sekä omana toimintanaan että hankkii sitä julkisena hankintana palvelutuottajilta. Myönnettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön kuluja, vaan kaupunki maksaa noin puolet hankinnan kuluista itse. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 30.10.2018 nykyisestä hankinnasta, jonka sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Tarkoituksena on jatkaa etsivän nuorisotyön hankintaa uudelle sopimuskaudelle edelleen niin, että Helsingin kaupunki hakee etsivää nuorisotyötä varten myönnettävän valtionavustuksen kokonaisuudessaan ja hankkii osan, kaikkiaan 13 henkilötyövuotta, etsivästä nuorisotyöstä palveluostona. Nykyinen järjestämismalli on arvioitu nuorisopalveluiden toimesta yhdessä kumppaneiden ja rahoittajan kanssa. Arvioinnin ja eri tilastojen perusteella järjestämismallia on kehitetty tarkoituksenmukaisemmaksi. Muut hankintaan suunnitellut muutokset liittyvät kaupungin riskinhallintaan sekä nuorten saaman palvelun jatkuvuuden ja laadun varmistamiseen.

Etsivän nuorisotyön palveluhankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle, mukaan lukien mahdollinen optiokausi, on noin 2 912 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on etsivä nuorisotyö, jonka tehtävänä tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita (Nuorisolaki 1285/2016 § 8). Palvelu on nuorelle maksutonta.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena vuosille 2022–2024. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen 2025–2026.

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa vertailu tapahtuu kokonaisuudessaan laadullisilla vertailuperusteilla. Laadullisissa vertailuperusteissa arvioidaan tarjoajan antamia kuvauksia toimintasuunnitelmasta, yhteistyö- ja palveluverkostosta sekä toimintavarmuudesta. Lisäksi tarjoaja saa pisteitä siitä, että se sitoutuu osana sopimusta työllistämään sopimuskauden aikana heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2023 ja sopimus on voimassa 31.12.2024 saakka. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen vuosille 2025–2026.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–5 (tarjouspyyntöluonnos, palvelun kohteen kuvaus, sopimusluonnos ja tietosuoja- ja salassapitoliite, Jyse 2014 Palvelut sopimusehdot, päivitysversio huhtikuu 2022).

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 20804

timo.kontio(a)hel.fi

Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566