Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Kiinteistötraktoreiden hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

HEL 2022-006198 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kiinteistötraktoreiden hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan

– tekemään hankinnasta päätöksen

– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Harri Uusimäki ja hankinta-asiantuntija Vesa Pirha. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistötraktoreiden hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle on noin 750 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat liikuntapaikat- ja ulkoiluliikuntapalveluiden kiinteistötraktorit.

Liikuntapalvelukokonaisuudella on kiinteistötraktoreita tällä hetkellä noin 80 ja niiden keski-ikä on noin 19 vuotta. Traktoreita käytetään mm. jalkapallonurmien ja tekonurmien hoitoon sekä talvella pihojen ja kenttien auraukseen. Periaatteessa kausien aikana traktoreille on käyttöä joka päivä.

Nyt hankittavat kiinteistötraktorit ovat moottoreiden päästöluokalta STAGE V eli täyttävät kaikki vaaditut päästönormit. Viiden vuoden aikana kaikki  tulisi uusia kaikki traktorit, jotka eivät täytä STAGE V -päästöluokan vaatimuksia.

Kaksi hankittavaa maataloustraktoria korvaavat ulkoilussa olevat yli 15 vuotta kaksi vanhaa traktoria. Hankittavat maataloustraktori täyttävät myös STAGE V -vaatimukset.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä.

Valinta tehdään halvimman hinnan perusteella, jossa hankinnan laadulliset vaatimukset ovat huomioitu teknisissä ja muissa vähimmäisvaatimuksissa.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä ovat luonnokset 1–3 (Tarjouspyyntö, Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus, Liite 2 Tekniset vaatimukset, Liite 3 Sopimusluonnos).

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntö asiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL (1397/2016) 60§ ja 138§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566