Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan Herttoniemenrannan liikuntapuiston tekonurmimaton asentamista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-004974 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee tekonurmimaton asentamista Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon:

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 235 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 94 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myöntämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton asentamiseksi Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevaan Herttoniemenrannan liikuntapuistoon.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella. Vastaavassa tilanteessa Herttoniemenrannan kaltaiset seurakenttähankkeet on koettu hyväksi toimintamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Herttoniemenrantaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista.

Kaupunginlainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 45 500 euroa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella 70 500 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 20 000 euroa sekä muilla avustuksilla yhteensä 5 000 euroa.

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.12.2038 saakka (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.1.2022).

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 1.4.2022

2

Hakemus 1.4.2022, liite 1, Hankesuunnitelma

3

Hakemus 1.4.2022, liite 2, Hankkeen talousarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 94 000 euron suuruista lainaa tekonurmimaton asentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon vuoden 2022 aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Herttoniemen kaupunginosassa sijaitseva Herttoniemenrannan liikuntapuisto on vuokrattu Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:lle 31.12.2038 saakka.

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton asentamisen kokonaiskustannukset ovat 235 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (94 000 €), Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella (70 500 €), yhtiön omilla varoilla (45 500 €), Palloliiton Hattrick-avustuksella (20 000 €) sekä muilla avustuksilla (5000 €).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa kannattanut lähtökohtaisesti maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista. Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy:n anoma 94 000 euron summa vastaa 40 prosenttia tekonurmimaton asentamisen arvioiduista investointikustannuksista (235 000 euroa).

Herttoniemenrannan liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n ja Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n 100 prosenttisesti omistama sekä hallinnoima yritys. Valtti on perustettu vuonna 1946 ja on Itä-Helsingin suurin sekä Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura pelipasseilla mitattuna (1 200 kpl). Kulps puolestaan on vuonna 2009 perustettu matalan kynnyksen jalkapalloseura, jonka jäsenet ovat lunastaneet yhteensä noin 200 pelipassia.

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kehittämishanke parantaa osaltaan jalkapallon harrastamismahdollisuuksia Itä-Helsingissä. Täten projekti tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 1.4.2022

2

Hakemus 1.4.2022, liite 1, Hankesuunnitelma

3

Hakemus 1.4.2022, liite 2, Hankkeen talousarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566