Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinta vuosille 2022–2027

HEL 2021-012705 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Malmitalon ravintola- ja henkilöstöruokailupalveluiden hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan kulttuurijohtajan
– tekemään hankinnasta päätöksen
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella  
   solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Antti Manninen, johtaja, puhelin: 310 80821

antti.manninen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalvelujen hankintojen arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle on noin 1 500 000 euroa.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytetty hankintayksikön arvioimaa sopimuksen saajan sopimuksen voimassaoloaikana tuottamaa liikevaihtoa ilman arvonlisäveroa.

Käyttöoikeussopimuksessa siirtyy palvelujen tarjoamiseen ja hallinnoimiseen liittyvä toiminnallinen riski sopimuksen saajalle. Kulttuurin ja vapaa–ajan toimiala ei maksa korvausta palvelun tuottamisesta sopimuksen saajalle.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena Malmitalon ravintola– ja henkilöstöruokailupalvelut ajalle 1.8.2022–31.7.2027.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Hankinta toteutetaan käyttöoikeussopimuksena. Hankintayksikkö antaa valitulle palveluntuottajalle oikeuden periä maksuja palveluja käyttäviltä asiakkailta palveluntuottajan ottaessa kantaakseen palveluntuottamiseen liittyvän riskin. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi palveluntuottaja, jonka vastuulla on ravintola–, henkilöstöravintola– ja catering –palveluiden hoitaminen. Käyttöoikeussopimus koostuu vuokrasopimuksesta ja palvelusopimuksesta.

Vertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, joka muodostuu parhaasta hinta-laatusuhteesta. Vertailu muodostuu liikevaihtoon sidotusta % –lisävuokraosuudesta, jonka tarjoaja tarjoaa kiinteän vuokrahinnan päälle. Tämän lisäksi vertailuperusteina ovat palvelukuvaus palveluntuottajan ehdotus ravintolan konseptista ja toimintamallista, käyttöönottosuunnitelmasta, perehdytyssuunnitelmasta sekä ehdotus sisustussuunnitelmasta. Lisäksi arvioidaan työllistämisehdon käyttöönottoa ja tarjoajan ympäristöjärjestelmää.

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimus- ja vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi 1.8.2022 ja se on voimassa 31.7.2027 saakka.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä ovat luonnokset 1–9 (tarjouspyyntö, palvelukuvaus, palvelusopimus, vuokrasopimus, vastuunjakotaulukko, työllistämisehto, tietosuoja– ja salassapitoliite, ESPD ja pohjapiirustus).

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Antti Manninen, johtaja, puhelin: 310 80821

antti.manninen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566