Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan hankinta vuosille 2022–23, optiokausi 2023–24

HEL 2022-001635 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri– ja vapaa–aikalautakunta päätti

A Hyväksyä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Harrastamisen Suomen mallin kulttuurisen harrastustoiminnan hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä

B Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalvelujen johtajan
– tekemään hankinnasta päätöksen
– päättämään optiokauden käyttöönotosta

C Oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalveluiden 
   aluepäällikön
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella 
   solmittavat sopimukset.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B ja C

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Harrastamisen Suomen mallin kohderyhmänä ovat kaikki helsinkiläiset 3.–9. luokkalaiset oppilaat Helsingissä sijaitsevissa kouluissa. Jokaisen kouluun tarjotaan harrastuksia kolmen korin periaatteella; kulttuurisia, liikunnallisia sekä digitaalisia ja muita harrastuksia. Harrastukset pohjautuvat vahvaan lasten ja nuorten osallisuuteen. Oppilaiden harrastustoiveet on kerätty sekä valtakunnallisella koululaiskyselyllä että Helsingin itse tuottamalla harrastuskyselyssä. Harrastusten tietopohjana käytetään myös kouluterveyskyselyn mittareita mm. yksinäisyyden kokemus, harrastuneisuus, mielen hyvinvointi ja liikunnallisuus. Harrastusten tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja alueellisten erojen kaventaminen.

Harrastamisen Suomen mallin rahoitus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukseen lukuvuodelle 2022–2023. Optiokausi otetaan käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuspäätöksen mukaisesti lukuvuodelle 2023–2024. Harrastamisen Suomen mallista rakennetaan pysyvää toimintamallia Helsinkiin ja valtakunnallisesti.

Kulttuurisen harrastustoiminnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskaudelle mukaan lukien mahdollinen optiokausi on noin 1 300 000 euroa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lapsille ja nuorille järjestettävät Harrastamisen Suomen mallin kulttuuriset harrastustoiminnat toiminta-ajalle lukuvuodelle 2022–2023. Lisäksi tilaajalla on mahdollisuus optiokauteen lukuvuosi 2023–2024. Tarjouspyyntö on jaettu 6 osa-alueeseen: Kuva- ja mediataidot, animaatio ja elokuva, tanssi ja teatteri ja sirkus, musiikki, kirjallisuus ja lukeminen sekä muu harrastustoiminta (esim. muotoilu, arkkitehtuuri, kädentaidot), jota tarjoajat voivat ehdottaa itse.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella rajoitetulla menettelyllä Harrastamisen Suomen mallin DPS 2021–009532 ehtojen mukaisena minikilpailutuksena. Ehdokkaat, jotka ovat liittyneet dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) ja jotka ovat täyttäneet ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset, voivat jättää tarjouksen tarjouspyyntöön. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia puitesopimukseen Harrastamisen Suomen mallin kulttuuristen harrastusryhmien järjestämisestä Helsingin alueen kouluille lukuvuodeksi 2022–2023. Tämän lisäksi tilaajalla on mahdollisuus yhteen (1) optiokauteen lukuvuodelle 2023–2024.

Hyväksytyt tarjoajat asetetaan vertailuhinnan perusteella etusijajärjestykseen osa-alueittain. Vertailu tapahtuu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, joka muodostuu alimman hinnan perusteella. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palvelulle asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään 1.8.2022 ja se on voimassa 31.5.2023 saakka. Mahdollisen optiokauden sopimusaika on 1.8.2023–31.5.2024.

Luonnokset tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1–3 (tarjouspyyntö, puitesopimus ja tietosuoja- ja salassapitoliite).

Hankintalain (1397/2016) 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Irma Sippola, projektipäällikkö, puhelin: 310 71640

irma.sippola(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

2

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

3

Salassa pidettävä (HankL 60 §, 138 §)

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

B ja C

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566