Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kahden ilmanvaihtokoneen uusimista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-004920 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee kahden ilmanvaihtokoneen uusimista Vallilan kaupunginosassa sijaitsevassa Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa vuoden 2022 aikana:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 600 000 euron lainan myöntämistä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi kahden IV-koneen uusimiseksi Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa. 

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on toiminut yleishyödyllisenä yhteisönä vuodesta 1999 lähtien. Yhtiön hallinnoima uintikeskus on Suomen suosituin vesiliikuntakeskus, jonka vuotuiset asiakaskäyntimäärät ovat normaalioloissa yli 800 000 kappaletta. Mäkelänrinteen Uintikeskuksella on kuluttaja-asiakkaiden ohella merkittävä rooli Mäkelänrinteen urheilulukion, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia sekä eri seura- ja maajoukkueiden harjoittelu- ja kilpailukeskuksena.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty kahden IV-koneen uusiminen on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen ja tarpeellinen hanke, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 600 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 600 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta.  Hanke on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin myöntämällä lainalla. Tästä menettelystä on neuvoteltu etukäteen kaupunginkanslian rahoituksen kanssa, jonka kanssa käydyissä keskusteluissa on niin ikään päätetty, että vastaavanlainen toimintatapa on mahdollista vain kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille, jollainen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on.

Käsittely

Esteelliset: Tarja Loikkanen, Hilkka Ahde
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 25.3.2022

2

Hakemus 25.3.2022, liite, hankeselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 600 000 euron suuruista lainaa kahden käyttöikänsä päähän tulleen IV-koneen uusimista varten vuoden 2022 aikana. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan IV-koneiden uusimisen kokonaiskustannukset ovat 600 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan kaupungin lainalla (600 000 €).

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n pääomistajana toimii Helsingin kaupunki 66,7 prosentin omistusosuudella. Yhtiön muut osakkaat ovat saman suuruisilla osuuksilla Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö.

Mäkelänrinteen Uintikeskus on merkittävä osa Helsingin uimahalliverkostoa ja täten keskuksen toiminnan turvaamisella on selkeä liikuntapoliittinen perusta. 2000-luvun aikana Helsingissä on suljettu useampia pieniä uimahalleja/-altaita, mikä korostaa Mäkelänrinteen Uintikeskuksen kaltaisten suurten uintikompleksien merkitystä. Täten nyt ajankohtainen Uintikeskuksen kehittämishanke on keskeinen kaupungin vesiurheilun harrastamismahdollisuuksien ylläpitämisen näkökulmasta. Samalla perusteella kyseinen projekti tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Uintikeskuksen ilmanvaihtokoneiden uusiminen parantaa lisäksi niiden hyötykäyttösuhdetta ja edistää siten osaltaan kaupungin hiilineuraalisuustavoitteen saavuttamista.

Esittelijä

ulkoilupalvelupäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 25.3.2022

2

Hakemus 25.3.2022, liite, hankeselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566