Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

2.5.2022, 25 §
Suomen museoliiton 99. vuosikokous 19.5.2022 ja valtakunnalliset
museopäivät 18.-20.5.2022 Ahvenanmaalla

3.5.2022, 26 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Ukrainalaisten
Yhdistys Suomessa ry:n välinen yhteistyösopimus

3.5.2022, 27 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit
ry:n kevätkokoukseen 5.5.2022 Tampereella

4.5.2022, 28 §
Kaupunginmuseon siivouspalvelut, siivoussopimuksen irtisanominen

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

25.4.2022, 12 §
Helmet-kirjastojen kotimaisten digitaalisten sanoma- ja aikakausilehtien palvelun hankinta

4.5.2022, 13 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

3.5.2022, 4 §
S-Business yhteiskäyttökorttien hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan kulttuurikeskukselle

Taidemuseon johtaja

27.4.2022, 28 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Kimmo Pyykkö - taidemuseolle, Hevosia - Horses, 11.6.2022 - 28.8.2022, Kimmo Pyykkö -taidemuseo

27.4.2022, 29 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Kuntsin modernin taiteen museolle, Vuoden nuori taiteilija 2022 - Emma Jääskeläinen, 1.10.2022 - 29.1.2023

27.4.2022, 30 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Honkasuo, Honkasuo, luonnospäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

27.4.2022, 19 §
Liikunnan kohdeavustukset 2022

4.5.2022, 20 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

6.5.2022, 21 §
Salassa pidettävä

Liikuntapalvelupäällikkö

26.4.2022, 13 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki Swim Meet 2022

Ulkoilupalvelupäällikkö

26.4.2022, 20 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen yksinoikeudella Kauppatorin Keisarinluodonlaiturista JT-Line Oy:lle

26.4.2022, 21 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen JT-Line Oy:lle käyttöoikeudella Taivallahdesta, Kruunuvuorenrannasta, Ruoholahdesta ja Merisatamasta

27.4.2022, 22 §
Soutustadionin asettaminen toistaiseksi käyttökieltoon

27.4.2022, 23 §
Aluspaikan vuokraaminen Pohjoisrannan Meritullintorilta Suomen Saaristokuljetus Oy:lle

28.4.2022, 24 §
Maa-alueen vuokraaminen Hietaniemen uimarannan alueelta padeltoimintaa varten JS Padel Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

28.4.2022, 8 §
Tutkimuslupa, Koronapandemian aikaisten rajoitusten vaikutukset nuorten hyvinvointiin - Jakomäen nuorisotalon kävijöiden kokemuksia pandemia-ajasta -opinnäytetyötä varten

28.4.2022, 9 §
Tutkimuslupa, Nuorten kokemuksia kohtaamisista jalkautuvien nuoriso-ohjaajien kanssa -opinnäytetyötä varten

Kumppanuuspäällikkö

28.4.2022, 11 §
AIESEC-Helsingin yliopisto ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

6.5.2022, 5 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

6.5.2022, 6 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

19.4.2022, § 8
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

19.4.2022, § 9
Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi vuodelle 2022

19.4.2022, § 10
Monivuotisten toiminta-avustusten toinen hankekausi 2023–2026

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566