Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee väliaikaisen frisbeegolfradan avaamista Malminkentälle

HEL 2022-002466 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 16.02.2022 Tuomi-Nikula Tuomas Frisbeegolfrata Malmin entiselle lentokentälle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Valmisteilla oleva frisbeegolfohjelma ja siihen liittyvä, vuoden 2020 aikana toteutettu asukaskysely tarjoavat tietoa arvioida uusien ratojen tarvetta ja sijoittelua. Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on jo kattavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on 4 korin harjoittelupaikka. Verkostotarkastelun näkökulmasta Malmille ei ole tarvetta osoittaa uutta 18-väyläistä frisbeegolfrataa. Frisbeegolfohjelman päivityksen aikana on todettu, että Helsingin frisbeegolfin palveluverkosto on kaiken kaikkiaan jo melko kattava. Uudelle radalle on tarvetta kaakkoisessa suurpiirissä, muuten keskitytään pääasiassa olemassa olevien ratojen kunnostamiseen.

Frisbeegolfohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma ja linjaus esitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle syksyllä 2022.

Verkostollisen näkökulman lisäksi Malmin kenttä ei ole frisbeegolfin harrastamiselle soveltuva ympäristö, ainakaan täyspitkälle, 18-väyläiselle radalle. Malmin kentän alueella ulkoilijoiden liikkumista on vaikea ennakoida, ja siksi frisbeegolfväyliin liittyy paljon turvallisuusriskejä

Tavoitteena on pitää Malmin entisen lentokentän alue mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista sekä myös sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Kentän poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana.

Malmin kentälle suunnitellaan uutta kaupunkikokonaisuutta noin 25 000 uudelle asukkaalle Helsingin yleiskaavan ja Malmin lentoaseman alueen kaavarungon mukaisesti. Vuoden 2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan lukuisia esirakentamiseen liittyviä toimenpiteitä ja tutkimuksia. Alueella on myös aktiivisia käyttäjiä, kuten pelastuslaitos. Malmin pelastusasema toimii alueella ja pelastuslaitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjuntielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta.

Aloitteessa on arvioitu frisbeegolfratojen perustamiskustannuksia. Frisbeegolfratojen investointikustannuksista on syytä tuoda ilmi, että niiden suuruus riippuu pitkälti radan koosta ja ympäristöstä. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa eli noin 1,8 euroa/m² (alv 0 %). Rakentamisen aikaisten kustannusten lisäksi frisbeegolfratojen ylläpitokustannusten suuruus riippuu radan hoitoluokasta ja ympäristön kulumisen määrästä. Suurten kustannusten takia täyspitkiä frisbeegolfratoja ei kannata perustaa väliaikaisille alueille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Uusien frisbeegolfratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Paloheinässä, jonne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Paloheinän radan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. Myös Vuosaaren 9-väyläinen frisbeegolfrata avataan harrastamiselle kevään 2022 aikana, mikä osaltaan laajentaa frisbeegolfratojen palveluverkkoa. Vaikka Malmin kenttä ei ole sopiva 18-väyläiselle radalle, voidaan suunnittelun yhteydessä tarkastella muutaman harjoituskorin sijoittamista alueelle. Frisbeegolfin asukaskyselyn mukaan tällaisille harjoituskoreille on myös kysyntää.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Lähteet

Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia (2021). Kooste 18.2.2021. Sitowise. Helsingin kaupunki: kaupunkiympäristön toimiala, Julkinen tila ja maisemasuunnitteluyksikkö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan julkaisuja

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/Frisbeegolf_kysely_tulokset_raportti.pdf

 

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 31.5.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ja 11 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään väliaikaista frisbeegolfrataa Malmin entisen lentokentän alueelle. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 16.02.2022 Tuomi-Nikula Tuomas Frisbeegolfrata Malmin entiselle lentokentälle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.04.2022 § 68

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566