Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2022

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

26.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskeva 1. ennuste

HEL 2022-005025 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeansuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koronasta aiheutuvat tulomenetykset ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena nousseet energianhinnat heikentävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatetta merkittävästi. Lautakunta katsoo, että koronapandemiasta johtuvia tulonmenetyksiä ja Venäjän hyökkäyksestä johtuvaa kustannusten nousua ei tule paikata palvelutasoa heikentämällä tai hintoja nostamalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskevan 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakatteen ennustetaan olevan 4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunkitasoisesti pitää etsiä ratkaisut toimialan tulomenetysten ja kasvaneiden kustannusten kattamiseksi ilman palvelutason heikentämistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotuksen loppuun kaksi kappaletta:

"Koronasta aiheutuvat tulomenetykset ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena nousseet energianhinnat heikentävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatetta merkittävästi. Lautakunta katsoo, että koronapandemiasta johtuvia tulonmenetyksiä ja Venäjän hyökkäyksestä johtuvaa kustannusten nousua ei tule paikata palvelutasoa heikentämällä tai hintoja nostamalla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toteutumista koskevan 1. ennusteen mukaisesti toimialan toimintakatteen ennustetaan olevan 4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunkitasoisesti pitää etsiä ratkaisut toimialan tulomenetysten ja kasvaneiden kustannusten kattamiseksi ilman palvelutason heikentämistä."

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Enn 1 Ennustetietolomake 2022

2

Enn1 Käyttötalous 2022

3

Enn1 Laitosavustukset 2022

4

Enn1 Investoinnit 2022

5

Enn1 Sitovat tavoitteet 2022

6

Enn1 Muut tavoitteet 2022

7

Enn1 Suorite- yksikkö ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen ja totesi toimialan ryhtyneen oikeansuuntaisiin johtamistoimenpiteisiin talousarviossa päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Toimialan sitova talouden tavoite, eli toimintakate ei ole toteutumassa. Toimintakate on alittumassa 4 milj. euroa, josta koronan vaikutusta (mm. tulonmenetykset) 1,6 milj. euroa ja kustannustason nousua (mm. energiakulut) 2,4 milj. euroa.

Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Koronapalautumisen erillisrahan ennustetaan toteutuvan koritasolla suunnitellusti, tosin toiminta on vasta käynnistymässä.

Toimialalla on ennusteen osoittamien tietojen perusteella päätetty, että talousennusteen tasapainottamiseksi palvelukokonaisuudet valmistelevat toukokuun loppuun mennessä suunnitelmat tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa kunkin palvelukokonaisuuden katetta kahdella prosentilla tulolisäyksin ja/tai menosäästöin. Keinoja ovat esimerkiksi tilojen ja palvelujen aukioloaikojen supistaminen, rekrytointien tarkka harkinta sekä toimialan tuotteiden ja palvelujen kohdennettu markkinointi tulokertymän kasvattamiseksi. 

Toimialalla on kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta, joilla tavoitellaan toiminnan jälleenrakentamista ja toiminnan tehostamista. Molempien ennustetaan jäävän toteutumatta, sillä tavoitteille asetetut mittarit eivät tule toteutumaan.

Toiminnan jälleenrakentamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina on asiakasmäärien palauttaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Käyntikertojen kuitenkin ennustetaan jäävän tavoitteesta, sillä osa toimialan palveluista oli vielä alkuvuoden rajoitusten vuoksi suljettuina. Toinen tämän mittarin toteutumattomuuteen vaikuttava seikka on, että asiakasmäärät eivät ole palautuneet toimialan palveluluihin odotetusti koronarajoitusten päätyttyä.

Toiminnan tehostamista koskevan sitovan toiminnan tavoitteen mittarina ovat yksikkökustannukset. Mittari huomioi palvelukokonaisuuksittain toiminnan tulot ja menot suhteessa aikaansaatuihin suoritteisiin, pyrkien osoittamaan palvelukokonaisuuksien toiminnan panos-tuotossuhdetta. Yksikkökustannusten ennustetaan toteutuvan kulttuuripalvelukokonaisuudessa, mutta toimialatasoisen tavoitteen toteutuminen edellyttäisi yksikkökustannusten parantumista kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Tavoite ei siis ole toteutumassa.

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumiseksi lisätään palvelujen viestintää ja markkinointia, huolehditaan koronapalautumisen erillismäärärahalla toteutettavien hankkeiden sujuvasta toteutuksesta ja toteutetaan aloitettuja digitalisaatiohankkeita, kuten tilojen varausjärjestelmien kehittämishankkeita. Lisäksi leanataan sisäisiä prosesseja toimiviksi, asiakasystävällisiksi ja tehokkaiksi.  

Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi käydään onnistumiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa sekä toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa ja koulutetaan esihenkilöitä ennakoivaan henkilöstöjohtamiseen.

Talousarvion toteutumisen keskeisimmät riskit liittyvät toimialan käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, toimialan palvelujen kysynnän palautumisen vauhtiin, segregaation lisääntymisen uhkaan, henkilöstön työhyvinvointiin sekä mahdollisiin Ukrainan sodan vaikutuksiin Helsingissä. Yleisen hintatason nousua ei pystytä vielä ennakoimaan tarkasti, mutta energian, polttoaineiden, kaukolämmön hintojen nousu voi lisätä toimialan menoja vielä nyt ennakoitua enemmänkin. 

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupunginkanslian 15.2.2022 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euromääräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, koronakustannusten ja koronasta toipumiseen suunnatun määrärahan sekä valtionavustusten seuranta ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

Ennuste 1/2022 keskiviikkona 20.4.2022
Ennuste 2/2022 keskiviikkona 17.8.2022
Ennuste 3/2022 keskiviikkona 2.11.2022

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Enn 1 Ennustetietolomake 2022

2

Enn1 Käyttötalous 2022

3

Enn1 Laitosavustukset 2022

4

Enn1 Investoinnit 2022

5

Enn1 Sitovat tavoitteet 2022

6

Enn1 Muut tavoitteet 2022

7

Enn1 Suorite- yksikkö ja tulostavoitteet 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.04.2022 § 63

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566