Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

29.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2021

HEL 2022-004274 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja oikeutti toimialajohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 85504

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintakertomus_2021_KUVA_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialan vuosi oli useilla mittareilla arvioituna onnistunut

Koko kalenterivuosi oli koronapandemian värittämä ja alkuvuoden ajan toimialan toimipisteet olivat pitkälti suljettuina tai avoinna vain osittain. Koronapoikkeusvuodesta riippumatta toimialan vuosi oli usealla mittarilla tarkastellen onnistunut. Tilinpäätöksen tiedot osoittavat, että oikeaan osuneilla johtamistoimenpiteillä toimiala pystyi kuromaan ensimmäisen talousennusteen tietoja huomattavasti paremman tuloksen. Kate oli lopulta vain 3,9 miljoonaa heikompi verrattuna alkuperäiseen talousarvioon, vaikka valtuusto oikeutti toimialan 7,7 miljoonaa euroa heikompaan katteeseen.

Kirjasto saavutti lähes kaikki sen tuloskorttiin kirjatut tavoitteet ja vaikka käyntimäärissä jäätiin jälkeen vuositavoitteesta, fyysisiä lainoja kirjattiin lähes yhtä paljon kuin huippuvuonna 2019, jolloin keskustakirjasto Oodi avattiin. Digitaalisten aineistojen eli e-kirjaston käyttö jatkoi jyrkkää kasvuaan. Ensimmäinen suuren suosion saanut Helsinki Biennaali toteutettiin Vallisaaressa ja kulttuurikeskusten ohjelmisto mahdollisti taiteen kokemisen kaupungin eri osissa ja piti sinnikkäästi yllä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työmahdollisuuksia vaikeissa olosuhteissa. HAM avattiin yleisölle keväällä ja kaupunginmuseo alkusyksyllä. 

Helsingin kaupunginorkesteri jatkoi kansainvälisesti korkeatasoisten orkesterikonserttien tarjoamista yleisölle läpi koronavuoden yleisötapahtuma- ja muiden koronarajoitusten.

Liikuntapalvelukokonaisuus saavutti sille vuodeksi 2021 asetetut tavoitteet poikkeusoloissa kohtuullisen hyvin. Asiakasmäärät eivät koronarajoitusten takia kuitenkaan yltäneet tavoitellulle, koronaa edeltäneelle tasolle. Käyntikertoja kirjattiin rajoituksista huolimatta yhteensä 8,6 miljoonaa, kun tavoitteena oli 10 miljoonaa käyntikertaa.

Myös nuorisopalvelujen tuloskortin tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Fyysisten osallistujien tavoite oli 1 206 000 ja toteuma vajaa 668 770. Digitaalisten osallistujien tavoite (44 000) ylitettiin ja toteuma oli lähes 63 000.

Toimialalla oli vuonna 2021 kolme sitovaa tavoitetta. Tavoitteet olivat: palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella, koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka sekä Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle. Tavoitteista toteutui kaksi jälkimmäistä. 

Koronatilanteesta johtuen alkuvuodesta noin 200 toimialan työntekijää siirtyi väliaikaisesti työskentelemään avustaviin tehtäviin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle. Uuden ”Kasvun paikka” -kaupunkistrategian valmisteluun osallistuttiin ja palvelukokonaisuuksien palvelustrategiat valmistuivat.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 85504

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintakertomus_2021_KUVA_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566