Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Teija Makkonen ja Tuula Yrjö-Koskinen sekä varatarkastajiksi jäsenet Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Tuomi-Nikulan sijasta Tuula Yrjö-Koskisen.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula sekä varatarkastajiksi jäsenet Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566