Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben ym. valtuustoaloitteesta koskien kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin

HEL 2022-000712 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttavana, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin rakennushistoriaan ja sen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja tietotaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä rakennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perustaminen seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse olla aktiivisia ja edistää rakennusten historian esilletuomista esim. seinään kiinnitettävillä laatoilla

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimialansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kuitenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli rakennushistoriallisten tekstitaulujen toteuttaminen käynnistyy. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu seinälaatan tai infotaulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa.

Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja. Rakennushistoriallisen tiedon tuottaminen olisi helpompaa ja tiedon määrä laajempi, koska digitaaliset ratkaisut ovat helposti muokattavia ja muunneltavia.

Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yhteydessä.

Jo olemassa olevien opas- ja infotaulujen tunnettavuutta ja löydettävyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistämiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Karhumaa: Lisätään lausunnon loppuun:

"Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala valmistelee yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa konkreettisen toimintasuunnitelman asian edistämiseksi. "

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Anna Karhumaan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 19.01.2022 Kolbe Laura Kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttavana, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin rakennushistoriaan ja sen esiin tuomiseen. Erilaiset opas- ja tietotaulut rakennuksissa tai niiden läheisyydessä ovat yksi tapa lisätä rakennushistorian tuntemusta ja siten osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiinnostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perustaminen seinälaattahankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat myös itse olla aktiivisia ja edistää rakennusten historian esilletuomista esim. seinään kiinnitettävillä laatoilla

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimialansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kuitenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli rakennushistoriallisten tekstitaulujen toteuttaminen käynnistyy. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu seinälaatan tai infotaulun asettaneelle yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa.

Helsingin historialliset rakennukset ovat kansainvälisesti kiinnostavia ja ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Matkailuyrittäjät, museot ja useat muut tahot ovat suunnitelleet Helsinkiin digitaalisia kävelykierroksia ja vastaavia tietopaketteja. Rakennushistoriallisen tiedon tuottaminen olisi helpompaa ja tiedon määrä laajempi, koska digitaaliset ratkaisut ovat helposti muokattavia ja muunneltavia.

Kaupunki on valmis laatimaan prosessin, jotta historiallisten kylttien asettaminen ratkaistaan säännönmukaisesti asemakaavoituksen yhteydessä.

Jo olemassa olevien opas- ja infotaulujen tunnettavuutta ja löydettävyyttä olisi myös tärkeä parantaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben ja 24 muun valtuutetun aloitteesta jossa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää yhdessä (vaikkapa) Kaupunginmuseon ja Helsinki-seuran sekä kaupunginosayhdistysten ja kiinnostuneiden yritysten kanssa mahdollisuutta toteuttaa Helsingissä rakennushistoriallisesti arvokkaisiin yksityisiin ja julkisiin rakennuksiin informaatiolaatta(myös digitaalinen infotaulu on nykyaikana mahdollinen). Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Reetta Heiskanen

Lisätiedot

Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 19.01.2022 Kolbe Laura Kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566