Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

7.3.2022, 14 §
Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 23.2 – 15.3.2022

10.3.2022, 15 §
Liputtaminen Ukrainan lipulla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteissä

11.3.2022, 16 §
Tarvepäätös varastotilan vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, Kaasutintie 6

Hallintojohtaja

1.3.2022, 6 §
Tutkimuslupa, The Role of Design Thinking Tools in Facilitating more Design-oriented Organisations -opinnäytetyötä varten

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

1.3.2022, 19 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Puotilan ala-aste, teostilaus ja kokoelmiin liittäminen

1.3.2022, 20 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Onomalle, Hidden – aistien muodot, 22.5. – 4.9.2022, Kuparipaja

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

2.3.2022, 10 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

14.3.2022, 11 §
Matkustus- ja kuljetuspalveluiden suorahankinta Harakan ja Uunisaaren liikennöintiin

Liikuntapaikkapäällikkö

7.3.2022, 11 §
Itäkeskuksen uimahallista vuokratun toimitilan vuokrasopimuksen päättäminen

8.3.2022, 12 §
Maa-alueen vuokraus Vuosaaren liikuntapuiston alueelta Stara Rakentamispalvelulaitoksen
kaupunkitekniikka rakentamiselle koneiden ja maa-aineksen varastointia varten

Liikuntapalvelupäällikkö

3.3.2022, 4 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki City Running Day 2022

3.3.2022, 5 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Naisten kymppi 2021

7.3.2022, 6 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

3.3.2022, 7 §
Aurinkolahden uimarannan kahvilan vuokraaminen Makulux Oy:lle

4.3.2022, 8 §
Maa-alueen vuokraaminen Talosaaren ulkoilualueelta Wilhelm Tell ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

10.3.2022, 5 §
Tutkimuslupa, nuorten ja henkilökunnan näkemyksiä Toivon Talon toimintaan osallistumisen vaikutuksista nuorten elämään -opinnäytetyötä varten

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

11.3.2022, 2 §
Hankintaoikeuden myöntäminen Itäisen nuorisotyöalueen Vuosaaren nuorisotyöyksikön projektipäällikölle

Kumppanuuspäällikkö

1.3.2022, 10 §
Tule mukaan ry:n vuoden 2020 starttiavustuksen ja projektiavustuksen takaisinperintä

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566