Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2022

HEL 2021-008928 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu syyskaudella 2022 seuraavasti:

ti 23.8.2022

klo 16.15

ti 6.9.2022

klo 16.15

ti 13.9.2022

klo 16.15

ti 4.10.2022

klo 16.15

ti 25.10.2022

klo 16.15

ti 15.11.2022

klo 16.15

ti 29.11.2022

klo 16.15

ti 13.12.2022

klo 16.15

ti 20.12.2022

klo 16.15

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.11.2021 § 180

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.10.2021 § 164

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.08.2021 § 96

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566