Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien Koivusaaren lähipalveluja ja palvelujen mitoitusta Lauttasaaressa

HEL 2021-010124 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Metroaseman ympärille rakentuvan merellisen Koivusaaren kaavoituksen mahdollistama noin 5 000 asukasta ei ole riittävä väestöpohja tuottamaan kaikkia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita Lauttasaaren peruspiiriin kuuluvalla Koivusaaren osa-alueella.

Koivusaaren tärkeimmät virkistyspalvelut liittyvät veneilyyn ja sinne sijoittuu yhteensä noin 500 venepaikkaa. Liikuntapaikkoja tulee Koivusaareen rakennettavan koulun liikuntasalin ilta- ja vapaa-ajankäytön myötä ja Leppäsaarenpuistossa puistoalueelle koululaisten käyttöön päivisin suunnittelut kenttä ja pelialueet ovat myös asukkaiden käytössä.

Lauttasaareen Ruukinlahdenpuiston länsiosaan on suunnittelu uusi liikuntapaikka kaavassa, joka mahdollistaa tekonurmipäällysteisen pallokentän ja talvikaudeksi pystytettävän ylipaine- eli kuplahallin sijoittamisen Lauttasaarentien varteen.

Lauttasaaren palveluiden tarpeisiin ja mitoitukseen liittyen vuonna 2017 aloitettiin Lauttasaaressa nykyisen kirjaston ja nuorisotalon tonttiin liittyen kaavoitus, jolla varaudutaan palvelutilojen tarpeen kasvuun ja mahdollistetaan Lauttasaareen monitoimitalo. Uuteen rakennukseen ajateltiin sijoittuvan koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotiloja. Kaava ei ole vielä edennyt kaavaluonnokseen tai kaavaehdotukseen. Rakennuksen suunnittelua ei ole vielä aloitettu ja rakentamisen ajankohta ja vaiheistus on auki. Nykyinen rakennus on valmistunut vuonna 1986, joten rakennuksen teknisen käyttöiän, elinkaaren ja elinjakson puolesta tulevien tarpeiden suunnittelu on ajankohtaista. Alueittaisessa väestöennusteessa Koivusaaren rakentuminen alkaa näkyä 2030-luvulla, joten sen huomioiminen on mahdollista.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 8.9.2021 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta, jossa kehotetaan tutkimaan, onko tarvetta lisätä palveluiden mitoitusta Lauttasaaressa. Lausunnon määräaika on 31.3.2022. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1

Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 8.9.2021 asia 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566