Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisin avustusperiaatteisiin koskien Helsingin kaupunkia velvoittavia pakoitteita

HEL 2021-012975 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti lisätä toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteisiin seuraavaa:

Avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 14.12.2021, § 202 hyväksymät avustusperiaatteet pysyvät muilta osin voimassa.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU on antanut useita asetuksia ja päätöksiä, joissa asetetaan tarkemmin yksilöityihin venäläisiin luonnollisiin henkilöihin, yhtiöihin ja muihin yhteisöihin kohdistuvia rajoituksia. Määräykset ovat suoraan sovellettavia, ja ne velvoittavat kaikkia toimijoita EU:n alueella. Helsingin kaupungin tulee ottaa mainitut velvoitteet huomioon omassa toiminnassaan.

EU:n pakotteita koskevassa asetuksessa sanotaan, että mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten taikka niitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Laura Aalto

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 202

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566