Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (8)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viransijaisuuteen ottaminen

HEL 2022-000418 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana kuultavina olivat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja asiantuntija, rekrytoinnit Susanna Laakkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Lisätiedot

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 379 65

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ottaa kasvatustieteen maisteri Kirsti Laine-Hendolinin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräaikaiseen viransijaisuuteen 19.12.2023 saakka 11 500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viransijaisuus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajalle on myönnetty virkavapaata ajalle 1.2.2022–19.12.2023. Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintasäännön 4 luvun mukaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viransijaisuus oli julkisesti haettavana 4.–18.11.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa sekä Duunitori-sivustolla.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että viransijaisuuden hoitamisessa menestyäkseen hakija tarvitsee vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta sekä aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Hänellä on ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä ja hän kokee innostavana koko toimialan palveluiden kirjon kulttuurista kirjastoon ja nuorisotyöstä liikuntaan. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Myös julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa viransijaisuuteen jätti hakemuksensa 12 henkilöä, joista 1 on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoista 11 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Haastatteluun valittiin ********** joilla arvioitiin hakemuksen perusteella olevan haettavan viransijaisuuden kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä sekä riittävää johtamiskokemusta. Hakijoita haastattelivat 1.12.2021 **********

**********

**********

Kirsti Laine-Hendolin on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002 ja Aalto-yliopiston järjestämän EMBA-koulutusohjelman vuonna 2021. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa kunnallisen johtamisen opintoja KuntaJOKO-opintokokonaisuuden muodossa vuonna 2019. Hän on toiminut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtajana vuodesta 2017 alkaen vastaten toimialan hallinnollisten palveluiden johtamisesta. Hänen johtamansa organisaation vastuulla on tukea toimialaa kaupunkistrategian todeksi tekemisessä sekä edistää tietoperusteista päätöksentekoa. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Helsingin kaupungin liikuntavirastossa hallintopalveluiden osastopäällikkönä, opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön ylitarkastajana sekä valtion liikuntaneuvostossa pääsihteerinä.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Laine-Hendolinilla on vankkaa johtamiskokemusta reilun kahdeksan vuoden ajalta. Hänen johtamiskokemuksessaan painottuu hallinnollisten palveluiden johtaminen, mutta hän on osallistunut tiiviisti myös toimialan ja koko kaupungin tavoitteiden valmisteluun osana kaupungin ylintä virkamiesjohtoa. Hän toimii toimialajohtajan ensimmäisenä sijaisena. Myös Laine-Hendolinilla on kokemusta muutosjohtamisesta, sillä hän on ollut mukana toteuttamassa useita organisaatiouudistuksia. Näistä merkittävin on Helsingin organisaatiouudistukseen sisältynyt seitsemän aikaisemman viraston hallintojen yhdistyminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoksi. Hänellä on vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation ja erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuntemusta, sillä hän on ollut kaupungin palveluksessa kulttuurin ja vapaa-ajan sektoriin linkittyvissä tehtävissä noin kahdeksan vuotta. Hän tuntee hyvin koko toimialan ja sen palvelukokonaisuuksien toiminnan tavoitteet ja merkitykset. Hänellä on hyvät kaupunkikonsernin sisäiset verkostot ja lisäksi hän tekee säännöllistä yhteistyötä kuuden suurimman kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimien johdon ja Kuntaliiton kanssa. Hän on yksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijöistä ja on esiintyjänä selkeä ja luonteva.

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää johtamiskokemusta sekä viranhoidon kannalta riittävää ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä. Verrattuna ********** ja Laine-Hendolinilla nähtiin haastatteluvastausten perusteella olevan paremmat valmiudet ja kyvyt johtaa kulttuurin- ja vapaa-ajan eri palvelukokonaisuuksia niiden erityispiirteet huomioiden. He vastasivat syvällisimmin ja monipuolisimmin strategiseen johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi heillä molemmilla on vahvaa kokemusta ja näyttöä onnistuneesta johtamisesta sekä vahvaa Helsingin kaupunkikonsernin tuntemusta. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** ja Kirsti Laine-Hendolin.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 3.–10.11.2021.

Toiseen haastatteluun 16.12.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kaksi hakijaa, ********** ja Kirsti Laine-Hendolin. Heitä haastattelivat **********

Molemmat toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimesta 11.1.2022.

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja sekä johtava asiantuntija.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan ********** ja Kirsti Laine-Hendolinin välillä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan viransijainen valitaan vajaan kahden vuoden määräaikaisuuteen. Siksi on tärkeää, että valittavalla viransijaisella on jo lähtökohtaisesti vahvaa Helsingin kaupunkiorganisaation tuntemusta sekä ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin tehtävistä. Molemmat kärkihakijat tuntevat Helsingin kaupunkiorganisaation sekä toimialan viran hoitamisen kannalta riittävän hyvin. Kirsti Laine-Hendolinilla on kuitenkin kärkihakijoista vahvin Helsingin kaupunkiorganisaation ja toimialan tuntemus, sillä hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluksessa reilut kahdeksan vuotta. Hän tuntee siten hyvin tehtävän vastuualueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kaupungin toimintaympäristön ja menestystekijät. Myös ********** tuntee niin toimialaa kuin Helsingin kaupunkiorganisaatiota hyvin, mutta hieman eri näkökulmasta. Hän on työskennellyt Helsingille yli 10 vuoden ajan useissa eri rooleissa ja rakentanut laajan verkoston läpi kaupunkikonsernin toimijoiden. Hänellä on myös hyvää ymmärrystä ja kokemusta kulttuurin ja vapaa-ajan sektorista, sillä hän on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan sektorin toimijoiden kanssa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Hän tuntee kontekstin, johon toiminta kytkeytyy, niin kaupunkikonsernin sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaankin.

Lisäksi valittavalla toimialajohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta ja hänen tulee kyetä kirkastamaan henkilöstölleen uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä he ovat toimineet johtamistehtävissä jo pidemmän aikaan ja ovat onnistuneesti jalkauttaneet strategioita johtamissaan organisaatioissa. Heidän vahvuusaleensa johtajina ovat kuitenkin erilaiset.

Kirsti Laine-Hendolinin johtamiskokemus painottuu hallinnollisten palveluiden johtamiseen ja rekrytointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin erityisesti operatiivinen toimintojen johtaminen. Pitkän ja monipuolisen julkisen hallinnon työkokemuksen myötä hänelle on lujittunut vahva virkamiesidentiteetti, johon sisältyy hyvän hallinnon toteutumiseen tinkimättömästi tähtäävä työskentelyote. Hän johtaa luontevimmin asioiden ja analyysien kautta. Prosessin aikana hän on osoittanut olevansa strukturoitu, suunnitelmallinen ja hyvät organisointikyvyt omaava johtaja, joka viestii asioista selkeästi ja jäsentyneesti. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään erityisesti linjakas ja johdonmukainen toimintatyyli.

**********

Henkilöstön johtajana valittavan toimialajohtajan tulisi myös kyetä luomaan organisaatioonsa innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Rekrytointiprosessin aikana molemmat kärkihakijat ovat osoittaneet olevansa kykeneväisiä sitouttamaan johtamansa organisaationsa henkilöstöä yhteisten tavoitteiden taakse. Tätä todentaa se, että molemmat ovat tahoillaan vieneet onnistuneesti läpi muutoksia ja organisaatiouudistuksia. He ovat kuitenkin painottaneet hieman eri asioita innostavan työkulttuurin luomisessa.

Kirsti Laine-Hendolin on painottanut luotettavuuden, järjestelmällisyyden ja ennustettavuuden tärkeyttä ihmisten johtamisessa ja innostamisessa. Hän on kertonut pitävänsä tärkeänä organisaationsa vahvuuksien vahvistamista, jatkuvan parantamisen ajattelun ylläpitämistä sekä selkeyden kokemuksesta huolehtimista. ********** on puolestaan painottanut valmentavan ja osallistavan johtamistyylin tärkeyttä ihmisten mukaan saamisessa ja heidän työssä onnistumisensa mahdollistamisessa. Hän on kertonut olevansa aidosti kiinnostunut ihmisistä ja uskovansa johtamisessa autenttisuuteen, johdonmukaisuuteen ja reiluun toimintaan.

Valittavan henkilön tulisi olla myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä kautta. **********

Myös julkisten esiintymisten tulisi olla valittavalle toimialajohtajalle luontevia ja laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa. Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut olevansa kokenut, luonteva ja esilläoloa edellyttävissä tilanteissa viihtyvä viestinnän ammattilainen. Hänellä on vastavuoroinen, selkeä ja sanavalmis tapa viestiä sekä vahvaa tasoa olevat argumentointitaidot. Lisäksi hän on tottunut käyttämään englantia työkielenään, ja puhuu kieltä lähes natiivin tasoisesti. Kirsti Laine-Hendolin on viestintätyyliltään hyvin selkeä, jäsentynyt ja olennaisentajuinen ja kykenee argumentoimaan asiansa hyvin. Hän pystyy kommunikoimaan riittävällä tasolla myös englanniksi, mutta hän ei ole tottunut käyttämään englantia juurikaan työkielenä tai esiintymistilanteissa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Kirsti Laine-Hendolinilla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat vahva toimialan ja kaupunkiorganisaation tuntemus, joka edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Koronapandemian keskellä toimialajohtajan sijaista vajaaksi kahdeksi vuodeksi valittaessa on erityinen painoarvo toimialan syvällisellä tuntemuksella. Kirsti Laine-Hendolinilla on laaja kokemus julkishallinnosta ja virkamiehenä työskentelemisestä. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvää organisointikykyä ja hänen johtamistyylinsä on strukturoitu ja suunnitelmallinen, minkä katsotaan hyödyttävän monialaisen toimialan johtamista ja toimialan kehittämistä myös koronapandemian tuomat haasteet huomioiden.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana sille varatussa tilassa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

apulaispormestari

Paavo Arhinmäki

Lisätiedot

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 379 65

nina.gros(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Taloushallintopalvelut liikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566