Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ym. aloitteesta Munkkiniemen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseksi

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimarantojen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uimarantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat raportoitiin olevan kunnossa.
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimarantatoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalveluiden omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilualueiden ylläpito.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen:
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Kopran ja 15 muun valtuutetun aloitteesta koskien Munkkiniemen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamista. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

Liitteet

1

Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566