Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloitteesta frisbeegolfratojen lisäämisestä Helsingissä

HEL 2021-012411 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtäviin kuuluu helsinkiläisten kannustaminen ja ohjaaminen omaehtoisen liikunnan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Uusien frisbeeratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Paloheinässä, jonne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Paloheinän radan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. Radan ylläpitovastuu luovutetaan liikuntapalvelukokonaisuudelle, joka ryhtyy palvelustrategian mukaisesti etsimään toimijaa, jonka tehtävä jatkossa tulisi olemaan radan ylläpito. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Frisbeegolf on osa omaehtoisen liikunnan palveluita, jota tuotetaan pääasiassa vuokraamalla tiloja ja maa-alueita frisbeegolf palveluita tuottaville yrityksille ja yhteisöille. Frisbeegolfradat ovat kaikkien kaupunkilaisten vapaasti ja ilman korvausta käytettävissä huolimatta siitä, että niitä ylläpidetään yhteistyössä esimerkiksi frisbeegolfseurojen kanssa.

Helsingin kaupunki on ollut aktiivinen frisbeegolfmahdollisuuksien edistäjä jo ennen lajin nykyistä suosiota. Vuonna 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston laati frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa. Kyseisen frisbeegolfselvityksen ja -linjauksen päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Vuonna 2021 teetettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä asiakaskysely, johon vastasi 269 henkilöä. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Suurin ongelma koettiin olevan olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen, paitsi uusien ratojen rakentamisen mutta myös eritasoisten harrastajien huomioimisen ja olemassa olevien ratojen kunnostamisen kautta.

Frisbeegolfohjelman päivittämisestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Ohjelma on tarkoitus saada sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan että kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuonna 2022. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa vuonna 2012 laaditun frisbeegolflinjauksen päivittämistyön loppuun saattamista ja mahdollisten uusien ratojen sijoituspaikkojen ja edellytysten kartoittamista osana selvitystä.

Frisbeegolfohjelmaan liittyvässä asiakaskyselyssä harjoittelupaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapituuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Helsingin kaupungin alueella hallinnoimilla alueilla ei, Paloheinän ulkoilualuetta lukuun ottamatta, ole tarpeeksi laaja-alaisia alueita käyttöönotettavaksi 9-18 korin täysimittaista frisbeegolfratatoimintaa varten, mutta 2-3 korin harjoittelupaikkoja on löydettävissä. Liikuntapalvelukokonaisuus voi osallistua asiantuntijana uusien ratojen sijoituspaikkojen kartoitukseen, mutta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien maa-alojen puitteissa ei uusien, täyspitkien ratojen mahdollista tarvetta voida ratkaista.

Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän frisbeegolfrataa, joista yksikään ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hoidossa. Frisbeegolfratoja ylläpitävät kaupunkiympäristön toimiala ja frisbeegolfseurat. Kaupunki tekee yhteistyötä ja sopimuksia lajin harrastajien ja lajiyhdistysten kanssa frisbeegolfalueiden perustamisesta, käytöstä sekä hoidosta. Alueiden hoitajilta saadun tiedon perusteella frisbeegolfin suosion ja ratojen kävijämäärien voidaan katsoa kasvaneen entisestään koronapandemian aikana. Frisbeegolftoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa, mutta uusia ratoja suunniteltaessa on syytä huomioida alueen muut käyttäjät ja muu harrastustoiminta, ympäristön kulumisen ehkäisy sekä liikenneyhteydet ja pysäköintimahdollisuudet.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 03.11.2021 Chydenius Jussi Lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ja 8 muun valtuutetun aloitteesta koskien frisbeegolfmahdollisuuksien parantamista Helsingissä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

Liitteet

1

Valtuustoaloite 03.11.2021 Chydenius Jussi Lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566