Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo sekä varatarkastajiksi jäsenet Teija Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566