Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2022

1 (6)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimihallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2021-004728 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle siten, että se tuodaan lautakuntaan samassa yhteydessä maanvuokrasopimuksen kanssa.

Siinä yhteydessä kun asia tuodaan uudelleen käsittelyyn, lautakunnalle tuodaan kirjallisesti:

        Hankkeen ulkopuolinen arvio rakennuskustannuksista.

        Hankkeen ulkopuolinen arvio hankkeen käyttötalouden kestävyydestä 20 vuoden laina-ajalle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre

Pöydällepanoehdotus:
Paavo Arhinmäki: Asia pöydätään ja tuodaan lautakuntaan samassa yhteydessä maanvuokrasopimuksen kanssa.

Siinä yhteydessä kun asia tuodaan uudelleen käsittelyyn, lautakunnalle tuodaan kirjallisesti:

Hankkeen ulkopuolinen arvio rakennuskustannuksista.

Hankkeen ulkopuolinen arvio hankkeen käyttötalouden kestävyydestä 20 vuoden laina-ajalle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen

2

Hankesuunnitelma

3

Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus koskee Vartiokylän kaupunginosaan rakennettavaa jääurheilun monitoimihallia:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa 9 840 000 euron lainan myöntämistä Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle 20 vuoden laina-ajalla Helsingin kaupungin Urheilu- ja ulkoilurahastosta sillä edellytyksellä, että hallin toteutuminen muilta osin varmistuu esitetyn kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Jääurheilun monitoimihallin kokonaiskustannusarvio on 24 600 000 euroa ja se on tarkoitus rahoittaa kaupungin myöntämän lainan ohella pankkilainalla (9 760 000 euroa), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustuksella (4 000 000 euroa) sekä Suomen Luisteluliitto ry:n ja Suomen Taitoluisteluliitto ry:n omalla rahoituksella (1 000 000 euroa). OKM:n liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmassa vuosille 2022–2025 on jääurheilukeskuksen rakentamiselle varattu määrärahoja yhteensä 4 000 000 euroa (1 000 000 euroa/vuosi). Myllypuron jääurheilukeskus Oy on hakenut hanketta varten OKM:n rakentamisavustusta 6 000 000 euroa.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy on hakenut Helsingin kaupungilta 
myös 2 000 000 euron avustusta monitoimihallille suunnitellun tontin saattamiseksi rakentamista edellyttävään kuntoon. Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on todennut, että kyseessä on normaali rakennuttajalle kuuluva pohjarakennustyö eikä avustusta näin ollen voida myöntää. Liitteenä Myllypuron jääurheilukeskukselle asiasta toimitettu kirje.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkoston näkökulmasta esitetty hanke on kannatettava. Samoin kaupungin lainan myöntämistä hakijalle jääurheilun monitoimihallin toteuttamiseksi yhtiölle varatulle maa-alueelle pidetään kaupungin edun mukaisena.

Jääurheilukeskus loisi Suomeen ensimmäistä kertaa mahdollisuuden harrastaa pikaluistelua sisätiloissa ja tarjoaisi riittävät olosuhteet lajin  kansainvälisten arvokilpailujen järjestämiseksi. Jääkentät toisivat puolestaan lisää jääkapasiteettia sekä taitoluistelun huippu- että harrastus- seuratoiminnalle ja juniorijääkiekkoilijoille. Keskus lisää myös retkiluistelun ja yleisöluistelun mahdollisuuksia sisätiloissa.

Huippu-urheilun osalta jääurheilukeskus toimii läheisessä yhteistyössä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa, jonka yhteydessä toimii kesä- ja jäälajeihin keskittyvä Olympiavalmennuskeskus Helsinki. Toteutuessaan jääurheilukeskus lisäisi myös merkittävästi kansainvälistä yhteistyötä erityisesti pika- ja taitoluistelussa. 

Helsingin kaupungin vuosille 2021–2024 laaditussa strategiassa huippu-urheilusta ja liikunnan järjestötoiminnan tukemisesta lausutaan seuraavasti: ”Mahdollistamme laadukkaan huippu-urheilijoiden koulutuksen ja valmennuksen ja turvaamme helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle.” Myllypuron jääurheilukeskuksen toteutumisen voidaan tulkita tukevan strategista linjausta.

Suomen Olympiakomitean valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen listalla jääurheilukeskus on kirjattu vuosien 2022–2025 liikunta- paikkarakentamisen kärkihankkeeksi. Valtion liikuntaneuvosto on lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmasta hyväksynyt esitetyt valtakunnalliset huippu-urheiluhankkeet mukaan lukien Myllypuron jääurheilukeskuksen.

Myllypuron jääurheilukeskus Oy on Suomen Luisteluliitto ry:n ja Suomen Taitoluisteluliitto ry:n yhdessä perustama sekä näiden sataprosenttisesti omistama yhtiö.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 25.11.2021 päivätty Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n hakemus. Asiakirja koskee 9 840 000 euron lainan myöntämistä jääurheilun monitoimihallin rakentamista varten Myllypuron kaupunginosaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lainan myöntämistä yhtiölle. 

Kaupunginhallitus on myöntänyt Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle kehittämisvarauksen 29.3.2021 tekemällään päätöksellä. Varausalue käsittää asemakaavan nro 11420 korttelissa 45562 olevan ohjeellisen tontin numero 1. Varausalue kuuluu 2.11.2007 lainvoiman saaneen  asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YU). Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Varattavan alueen koko on noin 28 796 neliömetriä ja se sisältää rakennusoikeutta  20 000 kerrosneliömetriä.

Helsingin kaupungin asemakaavoituksen mukaan Jääurheilukeskukselle ei löydy Myllypuron liikuntapuistoa korvaavaa paikkaa Helsingin alueelta. Hankkeen koko ja muut vaatimukset huomioon ottaen Vuosaaren liikuntapuistossa, Malmilla ja Roihupellossa sisäliikuntahalleille osoitetut paikat eivät mahdollista jääurheilukeskuksen rakentamista ilman asemakaavan muutosta. Lisäksi Malmin ja Roihupellon tonteille on jo olemassa olevat kehittämisvaraukset.

Myllypurossa on lainvoimainen kaava kansainväliset mitat täyttävälle jääurheilukeskukselle. Se valikoitui aikanaan 2006 anottuja talviolympialaisia varten Helsingissä sijainniltaan parhaana ja ainoana paikkana hallille, jossa pikaluistelun lisäksi oli tarkoitus olla myös muita talviolympialaisten suorituspaikkoja katsomoineen. Vaikka olympialaisia ei Suomeen saatu, paikka kaavoitettiin tulevaisuutta ajatellen kansainvälisten arvokisojen mitat täyttävälle jääurheilukeskukselle. Nyt esillä oleva hallihanke on suuruusluokaltaan ja toiminnoiltaan kokoluokkaa, jolle 
ei löydy muuta sijaintia. 

Myllypuron sijainti tämän kokoluokan hankkeelle on ainoa näin keskeinen julkisten liikenneyhteyksien varrella. Se on noin 600 metrin kävelyetäisyydellä metroasemasta ja tulevan Raidejokerin pääteasemasta.

Myllypuron jääurheilukeskuksen tontinvuokrasopimus tulee käsittelyyn seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Yhtiön tarkoituksena on rakentaa kokonaispinta-alaltaan 15 560 kerrosneliömetrin kokoinen jääurheilun monitoimihalli, johon sisältyisi 400 m pikaluistelurata, kaksi jääkaukaloa, noin 2 000 hengen istumakatsomo, juoksurata, yhteisötiloja, pukeutumistiloja ja pesutiloja, myynti- ja palvelutiloja, kuntoilu- ja liikuntasalitiloja, valmennustiloja sekä toimistotiloja.

Jääurheilukeskuksen suunnitelman mukainen käyttöaste on korkea. Kaukaloiden käyttöasteita nostavat muun muassa Taitoluisteluliiton ostamat päivävuorot sekä kesäleiritoiminnan keskittäminen keskukseen.

Jääurheilukeskuksen toteutuminen lisäisi omalta osaltaan painetta liikunnan palvelukokonaisuuden tilojenkäytön avustusmäärärahoihin.

Harjoitusjäähalleja ylläpitävät Helsingissä tällä hetkellä neljä toimijaa: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (3 jääkenttää), Jääkenttäsäätiö/Helsingin Liikuntahallit Oy (13,5 jääkenttää), Nuoriso- jääkenttä Oy (2 jääkenttää) ja Hartwall-areena (1 jääkenttä). Jääkenttäsäätiön jäähalleista Hernesaari on poistumassa käytöstä muun rakentamisen vuoksi vuonna 2023. Säätiö toteuttaa korvaavan jäähallin Herttoniemeen, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Helsingissä on Herttoniemen jäähallin ja Myllypuron jääurheilukeskuksen lisäksi vireillä seuraavat jäähallihankkeet:

Malmin Luisteluareena

Jääpallon, muun jääurheilun ja liikunnan monitoimihallilla (Wasa Group Oy) on kehittämisvaraus Malmin Longinojalla sijaitsevalle tontille 30.6.2022 saakka. Alueelle suunnitellun luisteluareenan jääalueen koko on noin kolmen perinteisen jääkaukalon kokoinen. Halliin on lisäksi suunniteltu muuta oheisliikuntatilaa.

Harjoitusjäähallitilat Roihupeltoon

Wasa Group Oy suunnittelee myös osana laajempaa kiinteistökokonaisuutta yksityisen harjoitushallin rakentamista Roihupeltoon. Halliin on suunniteltu kahta jääkiekkokaukaloa. Kiinteistökokonaisuudella on myönnetty kaupunkiympäristön toimialan käsittelemä kehittämisvaraus ensimmäisen kerran 4.6.2019. Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Garden Helsinki

Helsinkiin suunnitellaan jääurheilun, liikunnan ja viihteen monitoimiareena, joka sisältäisi muun muassa 1–2 harjoitusjäähallia. Garden Helsingin rakennustöiden käynnistyessä Helsingin jäähallin harjoitusjää poistuu käytöstä. Myöhemmin myös Helsingin jäähallin pääareena muutetaan muuhun kuin jääurheilun käyttöön. 

Myllypuron jääurheilukeskus Oy on Suomen Luisteluliitto ry:n ja Suomen Taitoluisteluliitto ry:n yhdessä perustama sekä näiden sataprosenttisesti omistama yhtiö. Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n tarkoituksena on huolehtia monitoimihallin valmistumisesta ja jäädä sen jälkeen kiinteistön omistajaksi sekä huolehtia hallin ylläpidosta. Monitoimihallin rakentamisaika on noin 18 kuukautta ja sen on tarkoitus valmistua vuosien 2023–2024 aikana.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen

2

Hankesuunnitelma

3

Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566