Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

11.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

HEL 2021-013965 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hankintoihin liittyvää toimivaltaa viranhaltijoille liitteessä esitetyllä tavalla.

Päätös kumoaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 2.3.2021, § 26. Päätös on voimassa toistaiseksi 12.1.2022 alkaen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti).

Päätöksellä muutetaan toimialajohtajan hankintavaltuuden suuruutta. Aikaisemmin toimialajohtajalla on ollut hankintavaltuus 300 000 euroon asti sekä sen lisäksi 500 000 euron hankintavaltuus, joka on koskenut Helsinki Biennaalia koskevia kertahankintoja. Päätöksellä korotetaan toimialajohtajan hankintavaltuus kaikkien hankintojen osalta 500 000 euroon.

Toimialajohtajan hankintavaltuuden korottaminen sujuvoittaa laite- ja palveluhankintojen tekemistä toimialalla. Ehdotettu taso on noin 0,2 prosenttia toimialan vuoden 2022 menoista. Muutoksen seurauksena kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi tulisi vuodessa arviolta 3–5 hankintaa vähemmän. Samalla valmistelukäytäntöä muutetaan siten, että kaikki yli 500 000 euron hankinnat tuodaan lautakunnan käsittelyyn jo hankinnan käynnistämisvaiheessa, jotta lautakunta voi nykyistä vahvemmin ohjata ja valvoa hankintojen kriteereitä.

Päätöksellä muutetaan myös kirjastopalvelukokonaisuuden keskustakirjaston johtajan hankintavaltuus 40 000 eurosta 60 000 euroon. Hankintarajan korottaminen on perusteltua, jotta keskustakirjaston johtaja voi tehdä tavanomaiset keskustakirjaston toimintaan liittyvät hankinnat, kuten esimerkiksi teknologiaan tai kiinteistön yläpitoon liittyvät hankinnat.

Lisäksi päätöksellä muutetaan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan hankintavaltuus 100 000 eurosta 200 000 euroon sekä liikuntapaikkapäällikön että ulkoilupaikkapäällikön hankintavaltuudet 60 000 eurosta 100 000 euroon. Liikuntapalvelukokonaisuudessa hankintarajojen korottaminen on perusteltua, sillä kaupunkiympäristön toimialalta tullaan siirtämään vuosikorjauksiin tarkoitettua kunnossapidon määrärahaa liikuntapalvelukokonaisuuden käyttöön, mikä tulee väistämättä lisäämään suuruudeltaan isompien hankintojen määrää.

Hankintarajojen määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Asianosaiset

Kuva hallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566