Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

02.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan toivomusponnesta osatyökykyisten työllistämisestä

HEL 2020-010659 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää toivomusponnessa esitettyä asiaa tärkeänä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sitoutuu Helsingin kaupungin uuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ja osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden rekrytoinnin edistämiseen.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet 2019–2020 on voimassa siihen asti, kunnes uusi kaupunkitason uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma valmistuu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toimiala on sitoutunut edellä mainittuun henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja toteuttaa suunnitelman toimenpiteitä henkilöstön yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi ja monimuotoisen johtamisen vahvistamiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala osallistui vuoden 2020 lopulla anonyymin rekrytoinnin hankkeeseen nuorisopalveluissa, jonka myötä anonyymin rekrytoinnin osaamista vahvistetaan toimialan jokaisen palvelun esihenkilöille. Esihenkilöille suunnatuissa HR-infoissa kevään 2021 yhden tilaisuuden teeman myötä esitellään monimuotoisen rekrytoinnin Helvi, jonka jokainen esihenkilö käy läpi vuoden 2021 aikana. Samassa tilaisuudessa käydään läpi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Helvi työväline, joka on sovittu käytävän jokaisessa työyhteisössä läpi vuoden 2021 aikana.

Tavoitteena on käydä keskustelua toimialan sekä palveluiden johtoryhmissä osatyökykyisten sekä vammaisten työntekijöiden palkkaamisen edistämiseksi. Erityisesti palkkatukirahoituksen ja työkokeilujen rekrytoinneissa voisi painottaa vammaisten ja osatyökykyisten palkkaamisen lisäämistä.

Kanslian rahoituksella sekä toimipisteiden omalla rahoituksella kesätyöntekijöiden palkkaamisessa painotetaan erityisnuorten palkkaamiseen, mukaan lukien vammaisten nuorten työllistymiseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnettiin erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymiseen rahaa yhteensä yhtensä 14 302 euroa (sis. lomarahat ja sivukulut), jonka kanslia myönsi täysimääräisesti. Rahat jakautuivat palveluiden kesken seuraavasti: Kulttuuripalvelut: 5 201 euroa (4 tukikuukautta, joka tarkoittaa neljää 17-vuotiasta kesätyöntekijää), Kirjastopalvelut: 7 801 euroa (6 tukikuukautta eli kuusi 17-vuotiasta kesätyöntekijää) ja nuorisopalvelut: 1 300 euroa (1 tukikuukausi eli yksi 17-vuotias kesätyöntekijä).

Henkilöstön työkyvyn tukemiseen ja esihenkilöiden työkykyjohtamiseen Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelun HR-asiantuntijat ovat tarjonneet tukea jokaiselle toimialan esihenkilölle vuosien 2018–2020 aikana yhteistyössä Työterveys Helsingin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli niin varhaisen tuen ja tehostetun tuen mallien esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen onnistumisen johtamisen kokonaisuudessa. Tavoitteena oli myös henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen ja työssä jatkaminen mm. osatyökykyisenä. Jokaisen työntekijän tilanne kartoitettiin, joiden kohdalla on havaittu työkykyhaasteita esim. poissaoloja paljon, esihenkilöllä noussut huoli työntekijän jaksamisesta yms. Prosessin myötä työkykyjohtamiseen on otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja, kuten kuntoutustuella työkokeilua, osasairausloman käyttöä.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Juva Kati, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2020 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Kati Juvan toivomusponnesta jossa edellytetään selvitettäväksi mahdollisuuksia työllistää nykyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille. Toivomusponsi on liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä Palvelukeskusliikelaitokselta ja rakentamispalveluliikelaitos Staralta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36137

manna.torvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Juva Kati, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2020 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Palvelukeskusliikelaitos Johto 18.2.2021

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 57

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 45

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566