Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

02.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

HEL 2017-005237 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hankintoihin liittyvää toimivaltaa toistaiseksi liitteessä 1 esitetyllä tavalla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 3.3.2021 alkaen.

Päätös kumoaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen
§ 202, 17.12.2019.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1, hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti).

Hankintarajojen määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat.

Viranhaltijoiden hankintavaltuuksia koskeva uusi päätös on tehtävä, koska kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatioon ja viranhaltijoiden nimikkeisiin on tullut muutoksia. Suurin organisaatiomuutos on tapahtunut kulttuuripalvelukokonaisuudessa, jossa yleiset kulttuuripalvelut lakkautettiin 1.1.2020 lukien ja sen toiminnot jaettiin kahteen uuteen palveluun: kulttuurin edistäminen -palveluun ja kulttuurikeskukset -palveluun. Muutoksen yhteydessä kulttuuripalvelupäällikön virka lakkautettiin. Lisäksi alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön virassa toiminut henkilö siirrettiin uuteen kulttuurikeskusten päällikön virkaan ja kumppanuuspäällikön virassa toiminut henkilö siirrettiin uuteen kulttuurin edistämisen päällikön virkaan. Kulttuurikeskusten päällikkö ja kulttuurin edistämisen päällikkö saavat 40 000 euron suuruiset hankintavaltuudet, jotka kattavat tehtävän hoitamiseen liittyvät tavanomaiset hankinnat.

Lisäksi päätöksellä määritellään kaupunginmuseon tutkimuspäällikön ja kulttuuriympäristöpäällikön hankintavaltuudet. Kyse on virkasuhteisista henkilöistä, joiden hankintavaltuuksia lautakunta ei ole aikaisemmin määritellyt. Tutkimuspäällikölle annettaan 20 000 euron hankintavaltuus ja kulttuuriympäristöpäällikölle 5 000 euron hankintavaltuus. Annettavat hankintavaltuudet kattavat tehtävien hoitamiseen liittyvät tavanomaiset hankinnat.

Päätöksessä on otettu huomioon myös joidenkin viranhaltijoiden nimikkeissä tapahtuneet vähäiset muutokset. Muilta osin päätös vastaa hankintavaltuuksien siirtämisestä tehtyä edellistä lautakunnan päätöstä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1, hankintavaltuudet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Asianosaiset

Kuva hallinto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 202

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.03.2019 § 55

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 106

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.05.2017 § 101

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 15.05.2017 § 79

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566