Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

02.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöksiä 27.4.2020, § 19 ja 18.1.2021, § 2

HEL 2021-000219 T 10 01 01 04

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkua, jolloin asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 18.01.2021 § 2

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566