Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

02.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Skog Studio Oy:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 24.11.2020, § 33

HEL 2020-009561 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Skog Studio Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 24.11.2020, § 33: Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021.

Sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta että kulttuuri- ja kirjastojaosto pitävät erittäin tärkeänä avustettavan kentän hyvää tuntemista. Työskentely avustusten ja avustettavien toimijoiden kanssa edellyttää sitä myös. On kuitenkin muistettava, että hakemukset käsitellään ja päätökset niistä tehdään annettujen ja käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jälkeenpäin annettu lisäinformaatio ei enää muuta päätöstä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.12.2020, saate 18.12.2020

2

Oikaisuvaatimus 17.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Skog Studio Oy toivoo 17.12.2020 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että aloitteellisuus ja aktiivisuus kulttuurikentällä huomioitaisiin korona-avustusten keskinäisessä vertailussa paremmin kaupungin brändin ja tavoitteiden mukaisesti. Vaatimusta päätöksen muuttamiseen hakijan osalta ei oikaisuvaatimuksessa ole.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Erityisavustukseen taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen sovellettavat tarkemmat kriteerit ja hakuehdot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti kokouksessaan 3.9.2020, § 19: Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen (erityisesti liite 1, Erityisavustuksen hakuehdot, kulttuuri- ja kirjastojaosto 3.9.2020).

Erityisavustuksen päätöksen liitteen 1 kohdassa Hakemuksen arviointikriteerit todettiin, että ”avustushakemuksien keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston päättämiä taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteereitä, jotka perustuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskeviin toimialayhteisiin periaatteisiin. Vertailussa ja arvioinnissa käytetään lisäksi korona-pandemian vuoksi tätä hakukierrosta koskevia täydentäviä arviointikriteereitä. Avustukset ovat harkinnanvaraisia”. Arviointikriteerit on liitteessä mainittu omassa kohdassaan.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti erityisavustuksen myöntämisestä kokouksessaan 24.11.2020 (§ 33, Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021).

Jaoston päätöksessä kielteiset päätökset perusteltiin kolmella eri perusteella. Skog Studio Oy:n kohdalla käytettiin hylkäysperustetta B: Hanke ei keskinäisessä vertailussa noussut avustettavaksi.

Erityisavustusta haki 323 toimijaa ja avustuksia haettiin yhteensä 16 487 027 eurolla. Avustusta myönnettiin 102 hakijalle yhteensä 3 000 000 euroa. Suuren hakijamäärän ja haetun summan vuoksi perusteet avustuksen myöntämiseksi olivat päätöstä tehdessä erittäin tiukat.

Hakukriteereistä erityisesti kolmeen sisältyi myös hakijan toiminnan aloitteellisuuden ja aktiivisuuden arviointia. Kytköstä kaupungin brändeihin tai (strategisiin) tavoitteisiin ei hakijoilta tai hankkeilta kuitenkaan vaadittu.

Nämä kriteerit olivat:

        Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.

        Toiminta on laajasti vaikuttavaa, merkityksellistä ja kehittyvää.

        Toiminta edistää myös yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaaminen ja uusien työmahdollisuuksien luominen, digitaalisten ja teknologisten taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen, jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Petri Rostedt, suunnittelija, puhelin: 310 32988

petri.rostedt(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 17.12.2020, saate 18.12.2020

2

Oikaisuvaatimus 17.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 24.11.2020 § 33

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 03.09.2020 § 19

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566