Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2021

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

16.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

29.1.2021, 6 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkeminen ja toiminnoiltaan supistettavat toimipisteet ajalla 1. - 28.2.2021 koronavirustilanteesta johtuen

29.1.2021, 7 §
Kaupunginkirjaston rajatut aukioloajat ajalla 1. - 28.2.2021 koronavirustilanteesta johtuen sekä Keskustakirjasto Oodin aukiolo 1.2.2021 alkaen toistaiseksi

2.2.2021, 8 §
Vartiosaaren aurinkosähkölauttaliikenteen hankinta

Hallintojohtaja

3.2.2021, 3 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnon työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

11.2.2021, 4 §
Boksamp.fi-palvelun toimitus- ja sisällönkuvailutyön hankinta

11.2.2021, 5 §
Hankinta, React & Share -seurantapalvelu Kirjastot.fi -palveluihin

11.2.2021, 6 §
Musiikkikirjastot.fi:n Levyhyllyt-blogin artikkeleiden hankinta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

4.2.2021, 3 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Puotilan ala-aste, luonnostilauspäätös

Kulttuurin edistämisen päällikkö

5.2.2021, 3 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 2. jako

Kaupunginorkesteri, intendentti

8.2.2021, 1 §
Kaupunginorkesterin intendentin pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

11.2.2021, 2 §
Kontrabasson hankinta Helsingin kaupunginorkesterille

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

1.2.2021, 4 §
Pirkkolan liikuntapuiston kahvila- ja kioskitilojen vuokrasopimuksen muuttaminen

4.2.2021, 5 §
Salassa pidettävä

4.2.2021, 6 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Ulkoilupalvelupäällikkö

1.2.2021, 4 §
Aluspaikan vuokraaminen Jätkäsaarenlaiturista

9.2.2021, 5 §
Maa-alueen vuokraaminen Corn King Oy:lle Mustikkamaalta kioskikontin sijoittamiseksi

11.2.2021, 6 §
Uunisaaren vesireittiliikenteen hankinta vuodelle 2021

11.2.2021, 7 §
Kaunissaaren vesireittiliikenteen hankinta vuodelle 2021

12.2.2021, 8 §
Alueen vuokraaminen Iso-Sarvaston venesatamasta Vmax Rentals Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

1.2.2021, 7 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustuspäätöksen 2020 muuttaminen

1.2.2021, 8 §
Vuoden 2020 pika-avustusten käyttämättä jääneiden osuuksien takaisinperinnät ja päätöksen muuttaminen

8.2.2021, 9 §
Nuorten toimintaryhmän Helsingin somalinaiset projektiavustushakemus vuodelle 2021

Liikuntajaosto

26.1.2021, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

26.1.2021, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

26.1.2021, § 3
Liikunnan avustusmäärärahan 2021 osittaminen

26.1.2021, § 4
Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurheilun tukemiseen 2021

26.1.2021, § 5
Päätösvallan siirtäminen liikunnan avustuksista 2021 jakamatta jääneistä määrärahoista liikuntajohtajalle

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

9.2.2021, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

9.2.2021, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

9.2.2021, § 3
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566