Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tapulin Liikuntakeskus Oy:n liikuntahallihanketta koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2019-000133 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Tapulin Liikuntakeskus Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 1 560 000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden laina-ajalla Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntahallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle maa-alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu-ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Hakemuksen mukaan Pohjois- ja Koillis-Helsingissä on erittäin suuri pula liikuntapaikoista. Alueelle rakennetaan myös paljon uudisasutusta. Koillis-Helsingin kasvuennuste vuoden 2030 loppuun mennessä on 25 000 – 30 000 uutta asukasta. Uuden liikuntakeskushankkeen myötä harrastus- ja kilpaliikuntavuorojen (mm. salibandy, käsipallo, lentopallo, voimistelu) saatavuus pystytään takaamaan alueella sekä uusien harrastajien määrää pystytään kasvattamaan.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 3 900 000 euron (alv 0%) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1 560 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitoksilta otettavalla 1 190 000 euron lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa oleva summa 30 622,88 euroa korjattiin oikeaksi 22 966,56 euroa, siten että kyseinen kappale kokonaisuudessaan kuuluu: "Tapulinkaupungin liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi hanke lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 22 966,56 euroa vuodessa.  Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoiminnasta."

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Pohjakuva ja alue luonnos, Tapulin liikuntakeskus.pdf

2

Salassa pidettävä (HeTil 13§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tapulin Liikuntakeskus Oy esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 1 560 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tapulinkaupungin liikuntapuistoon rakennettavan liikuntakeskuksen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Kerrosalaltaan noin 3 890 m²:n halliin tulee kaksi salibandykenttää, joissa voi harrastaa myös futsalia, käsipalloa, lentopalloa ja maalipalloa. Hallin kolmas lohko peitetään kolmella 14 x 14 m kanveesilla. Kentät ovat helposti muunneltavissa myös muulle urheilulle, esimerkiksi tanssiurheilulle. Suunnitelmissa on piirretty pukuhuonetiloja 3 kpl/kenttä. Liikuntahalliin on varattu kattavasti varastotilaa ja hallin sisääntulon yhteyteen on sijoitettu asiakaspalvelutila/kahvio kooltaan noin 60 m². Hankkeessa on huomioitu esteettömyys ja tilat on sijoitettu yhteen kerrokseen. Liikuntaesteisille on varattu sosiaalitilat, joissa esteettömyys on huomioitu.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 900 000 euroa (alv 0%). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan rahoituslaitokselta otettavalla 1 190 000 euron lainalla, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavalla 750 000 euron suuruisella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien perustamishankkeiden investointiavustuksella sekä 400 000 euron omalla pääomalla. Tapulin Liikuntakeskus Oy on esittänyt laina-ajaksi 15 vuotta.

Tapulinkaupungin liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin Lisäksi hanke lisää liikuntapalvelukokonaisuuden vuokramenoja nettomääräisesti noin 30 622,88 euroa vuodessa.  Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Tapanilan Urheilutalosäätiö sr, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoiminnasta.

Hankkeen rakennustöiden olisi tarkoitus käynnistyä syyskuussa 2020,ja hankkeen arvioidaan valmistuvan kaikilta osin toukokuun loppuun mennessä vuonna 2021.

Tapulinkaupungin liikuntapuistossa sijaitsevan maa-alueen vuokraus on esillä tässä samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 10.3.2020, jossa lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle myönnettäisiin oikeus maa-alueen vuokraukseen esityksen mukaisesti 31.12.2043 saakka.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut alueen kaupunginympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia lisäämällä laajasti harrastettujen sisäpalloilulajien tarvitsemia tiloja sekä parantamalla koululiikunnan mahdollisuuksia erityisesti alueen ala-asteen osalta ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Pohjakuva ja alue luonnos, Tapulin liikuntakeskus.pdf

2

Salassa pidettävä (HeTil 13§)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566