Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Rakennuksien vuokraaminen Mustikkamaan liikuntapuistosta Helsingin Melojat (HEME) ry:lle melontatoimintaa varten

HEL 2020-001084 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin Melojat ry:lle Mustikkamaan liikuntapuistossa, osoitteessa Mustikkamaantie 3, sijaitsevat liitekarttaan merkityt rakennukset melontatoimintaa varten 1.1.2020–31.12.2029 väliseksi ajaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemän siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Vuosivuokrana peritään 2 491,82 euroa (alv 0 %).

Muutoin sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 6.2.2020

2

Helsingin Melojat vuokrasopimus

3

HEME_Mustikkamaa kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Melojat - HeMe ry on melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta. Seura pyrkii toiminnassaan edistämään liikunta- ja luontomyönteisyyttä ja tutustuttamaan jäsenistönsä niihin ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksiin, joita Helsinki ympäristöineen tarjoaa.

Mustikkamaalle on hyvät kulkuyhteydet. Lisäksi aktiivinen melontaseura on omiaan täydentämään Mustikkamaan liikuntapalveluja.

Helsingin Melojat - HeMe ry:n edustajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella seura vuokraisi Pelastusarmeijan kesäsiirtolana toimineen rakennuksen ja vajarakennuksen käyttöönsä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Päärakennus on 91 m² sekä vaja 12 m² yhteensä 103 m².

Vuokran määrittelyssä on otettu huomioon, että rakennus on aktiivisessa käytössä vain osan vuotta. Lisäksi on otettu huomioon, että kysymyksessä on varastotasoinen rakennus ja että vuokralainen maksaa sähkö- ja vesikulut.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut maa-alueen ja rakennukset sisäisin vuokrausperustein
kaupunkiympäristön toimialalta. Sisäinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2043 saakka.

Alueelta esitetään vuokrattavaksi vain rakennukset ja muu alue jää yleiseen ulkoilukäyttöön.   

Esittelijä esittää vuokrauksen tekemistä rakennuksista Helsingin Melojat ry:n kanssa päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 6.2.2020

2

Helsingin Melojat vuokrasopimus

3

HEME_Mustikkamaa kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566