Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen nuorisopalvelukokonaisuudessa

HEL 2020-004219 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen alueen aluepäällikkö Tiina Hörköllä (vakanssi 035975) ei ole Helsinki-avun johtamisen ajalta 19.3.–31.5.2020 omaan vakituiseen virkaan liittyvää virkavastuuta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta siirsi virkavastuun ja viranhaltijapäätökset nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatkalle (vakanssi 035974). Muut tehtäväjärjestelyt liittyvät työsuhteisiin tehtäviin.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronaviruksesta aiheutuvan COVID-19 tartuntatautiepidemia johdosta on käynnistetty 30.3.2020 Helsinki-apu, jossa tarjotaan asiointi- ja keskusteluapua yli 70-vuotiaille helsinkiläisille. Palvelu on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Koska läntisen nuorisotyön aluepäällikkö Tiina Hörkkö toimii koronatilanteen aikana Helsinki-avun johtajana, niin on tarpeen tehdä virantoimitusvelvollisuuden muutos hänen osalta. Hörkkö on toimialalta paras tehtävään, koska hänellä on pitkä auttamistyön tausta, hän on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja hän on aiemmin johtanut Vantaan keskitettyjä puhelinpalveluja.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2004) 23 §:n mukaan voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävän kunnan viranomainen voi varattuaan tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Poikkeuksellinen epidemiatilanne edellyttää uudelleenjärjestelyjä.

Viranhaltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä virantoimitusvelvollisuuden muutosta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566