Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon harrastushallin hankesuunnitelmasta

HEL 2019-012512 T 10 01 02

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden Malminkartanon harrastushallia koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 25.2.2020.

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Jukka Moilanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21156

jukka.moilanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Harrastushalli

2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarvekuvaus monitoimihalli 9.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 25.2.2020 päivätystä osoitteeseen Ruosilantie 18 suunnittelusta harrastushallin hankesuunnitelmasta.

Uudet tilat tukevat Mukana-ohjelman ja Liikkumisohjelman toteutusta

Malminkartanon alueella tai sen lähiympäristössä ei ole riittävästi matalan kynnyksen harrastustoimintaa mahdollistavia tiloja. Tämä on todettu sekä asukkaiden, kaupungin, että monien muiden alueella toimijoiden puolesta. Harrastushallissa Helsingin kaupunki, alueen toimijat sekä asukkaat järjestävät monipuolista matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Matalan kynnyksen harrastustoiminta tukee perheiden yhdessäoloa, hyvinvointia ja lisää liikuntamahdollisuuksia, kulttuuriharrastuksia sekä tukee alueen nuorisotyötä. Harrastushallin avulla toteutetaan eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanketta Mukana-ohjelmaa ja Liikkumisohjelmaa koko Kaarelan alueella.

Uusien tilojen vaikutus kustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1 028 htm².  Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on noin 16,0 euroa/m²/kk eli noin 197 400 euroa/vuosi. Vuokra sisältää tilan omistajan kustannuksellaan tekemät vuokrasopimuksen mukaiset muutostyöt, jotka mahdollistavat tilojen käyttöönoton kokoontumis- ja liikuntatilana. Malminkartanon harrastushalli on ollut mukana vuokra- ja osakekohteiden hankeohjelmassa vuosille 2019–2021 ja harrastushallin vuokrakustannukset on huomioitu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tulosbudjetissa.

Hankkeen aikataulu

Harrastushallille soveltuvia tiloja on etsitty useamman vuoden ajan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimitilavuokrauksen toimesta. Kaupungin omaa tilaa ei ole löytynyt Malminkartanon ja Kannelmäen alueelta. Ongelmana on ollut, ettei myöskään ulkopuolelta vuokrattavia tiloja ole löytynyt.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteisen näkemyksen mukaan edellä mainitut tavoitteet saavutetaan sijoittamalla toimipiste osoitteeseen Ruosilantie 18.

Tämän hetkisen aikataulun mukaisesti tilojen luovutus käyttäjälle tapahtuu 1.9.2020. Tilojen vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajoin siten, että ensimmäinen mahdollinen vuokrasopimuksen päättymispäivä on viiden (5) vuoden kuluttua alkamispäivästä.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Jukka Moilanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21156

jukka.moilanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Harrastushalli

2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarvekuvaus monitoimihalli 9.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566