Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Maa-alueen pitkäaikainen vuokraaminen Tapulinkaupungin liikuntapuistosta Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle

HEL 2019-001722 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suutarila), Tapulikaupungin liikuntapuiston alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 7 000 m²:n suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 091-40-9904-0004) vuokraamista Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka.

1.

Vuokra-aika alkaa liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien ja päättyy 31.12.2043 ilman erillistä irtisanomista.

2.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiarvon pistelukua 1968 on 45 933,12 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951= 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Vuokra on laskettu suunnitteilla olevan liikuntahallin 3 890 k-m²:n mukaan.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

3.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on 22 966,56 euroa (alv 0 %).

Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä lisäehtoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus tehdä vuokrakauden aikana vuokraukseen liittyviä vähäisiä muutoksia

Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus, Vuokraus 4.11.2019

2

Vuokraus, 4.11.2019, liite, kartta

3

Vuokraus, 4.11.2019, liite, Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.11.2019

4

Kartta_Tapulikaupunki

5

Maanvuokrasopimus Tapulin liikuntakeskus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tapulin Liikuntakeskus Oy on hakenut 4.11.2019 päivätyllä hakemuksella maa-alueen vuokrausta Helsingin kaupungin 40. kaupunginosasta (Suutarila), Tapulikaupungin osa-alueelta liikuntatoimintaa varten vähintään 25 vuoden ajaksi. Alue vuokrataan Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle kuitenkin 31.12.2043 asti, sillä alue on vuokrattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 31.12.2043 saakka.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa vuokrattavalle alueelle 3 890 m²:n suuruinen liikuntahalli palvelemaan ensisijaisesti salibandyn ja muiden palloilulajien kuten käsipallon, lentopallon, futsalin, maalipallon ym. sekä voimistelun harrastajien tarpeita pääkaupunkiseudulla. Halliin rakennetaan kaksi salibandykenttää erilaisten palloilulajien tarpeisiin sekä liikunta-alue, johon on suunniteltu kolme erillistä voimistelijoiden kanveesia lasten, nuorten ja aikuisten voimistelulle. Liikuntaesteisille on varattu sosiaalitilat, jotka on suunniteltu esteettömiksi. Lisäksi hallin sisääntuloaulaan sijoitetaan kahviotila.

Liikuntahallin palvelemien lajien harrastajamäärän kasvun esteenä on ollut pula liikuntapaikoista Pohjois- ja Koillis-Helsingissä. Harrastustilojen puute on hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen rajannut harrastajamäärien kasvua. Tarvittavien liikuntatilojen määrä tulee kasvamaan entisestään lähialueiden lisärakentamisen myötä.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa 24.4.2015 lainvoiman saanut asemakaava 12191, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan on vuokrannut alueen kaupunkiympäristön toimialalta 31.12.2043 saakka sisäisin vuokrausperustein (vuokratunnus Y3140-6).

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 7 000 m². Kaavan sallima julkisivun maksimikorkeus on 19 metriä.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Vuokrattavan alueen vuokra on määritelty rakennettavan urheiluhallin, 3 890 k-m² mukaan, pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin, jossa "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa.

Toteutuessaan hanke tulee lisäämään liikuntatoimintaa alueella ja esteettömiksi suunniteltujen tilojen myötä kohentaa myös toimintarajoitteisten liikkumismahdollisuuksia.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tapulin Liikuntakeskus Oy:n maanvuokrahakemuksen käsittelyn yhteydessä on arvioitu, sisältyykö toimenpiteeseen SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Tapulin Liikuntakeskus Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevalle maa-alueelle rakennettavan liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Maanvuokrasopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Asia palaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen liikuntajohtajalle vuokrasopimuksen solmimista varten.

Pysäköintialueesta tehdään erillinen sopimus vuokralaisen kanssa.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus, Vuokraus 4.11.2019

2

Vuokraus, 4.11.2019, liite, kartta

3

Vuokraus, 4.11.2019, liite, Yhtiökokouksen pöytäkirja 2.11.2019

4

Kartta_Tapulikaupunki

5

Maanvuokrasopimus Tapulin liikuntakeskus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikuntapaikkapäällikkö 08.02.2019 § 6

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566