Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto  kaupunginhallitukselle koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 12576)

HEL 2019-012427 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 12576):

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto perustuu olettamukseen, että Sompasaaresta Tervasaaren rakennettava silta noudattaa samoja periaatteita kuin Kalasataman ja Mustikkamaan välinen kevyen väylän silta. Kalasataman ja Mustikkamaan välisen sillan alituskorkeus on 6,7 metriä.

Samalla alituskorkeudella toteutettu silta Sompasaaren ja Tervasaaren väliin aiheuttaa huomattavia muutoksia pienvenesatamien sekä reittiveneiden toimintaan. Reittiveneiden kotisatama sijaitsee Kruununhaassa.

Toteutuessaan silta vaikuttaisi haitallisesti Suomen Moottoriveneklubi ry:n, Merihaan Veneseura ry:n, Halkolaiturin Veneilijät ry:n sekä kaupungin suoravuokrausvenepaikkojen käytettävyyteen. Arviolta noin 150–180 huvivenettä jäisi ilman kotisatamapaikkaa Hakaniemenrannan ja Pohjoisrannan alueella. Käytännössä tämä saattaisi pakottaa kerhot lakkauttamaan toimintansa. Liikuntapalvelut ei pystyisi osoittamaan venekerhoille uutta korvaavaa venesatamaa.

Lisäksi siltayhteys estäisi noin 10 ammattiliikenteessä olevan vesibussin pääsyn nykyiseen vesibussien kotisatamaan.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajunen Jenni, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen toivomusponnesta, jossa valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta, joka parantaisi entisestään alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajunen Jenni, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566