Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus vuodelta 2019

HEL 2020-003509 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi liitteenä olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja oikeutti toimialajohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintakertomus 2019 24.3._(PDFA)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kertomusvuosi oli toimialan toinen kokonainen toimintavuosi ja tilastojen valossa hienosti onnistunut, sillä lähes kaikkien palvelujen kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna selvästi.

Käyntikerrat

2018

2019

Kirjasto

8 miljoonaa

9 miljoonaa

Liikunta

9,6 miljoonaa

9,8 miljoonaa

Nuoriso

840 000

795 000

 

Käyntikerrat kulttuuripalveluissa

2018

2019

Kulttuurikeskukset

669 000

862 000

Kaupunginmuseo

444 000

481 000

HAM, kaupungin taidemuseo

170 000

188 000

Kaupunginorkesteri

127 000

111 000

 

Viime vuonna toimialalla oli kaksi vetovoimatekijää ylitse muiden: ensimmäistä kokonaista aukiolovuottaan toiminut keskustakirjasto Oodi ja kaupungin strategisiin kärkihankkeisiin kuuluva Liikkumisohjelma. Oodi kohosi heti alkuvuodesta yhdeksi kaupungin huomattavimmista puheenaiheista ja sai runsaasti myös kansainvälistä huomiota.

Kaupunkilaisten arkiliikkumisen lisäämiseen ja ylipäätään liikunnallisen aktivisuuden lisäämiseen tähtäävän Liikkumisohjelman tavoitteita toteutettiin yhdessä neljän muun toimialan kanssa suunnitellun mukaisesti, ja toimenpidesuunnitelmaan kirjatuista 57 kehittämistoimenpiteestä on saatu käyntiin täysimääräisesti hienot 85 prosenttia.

Liikkumisohjelman ohella toimialalla oli kaksi muuta kärkihanketta, eli Helsinki Biennaali ja sen valmistelu sekä digitaalisen muutoksen edistäminen toimialalla. Molemmat edistyivät suunnitelmien mukaisesti.    

Kärkihankkeiden edistämisen ja kaikille omistetun Oodin ja muiden kirjastojen lisäksi työtä asiakkaiden hyväksi tehtiin sitoutuneesti kaikissa palveluissa: nuoria opastettiin syrjäytymisen ehkäisemisen hengessä nuorisotaloissa, kävijöitä hemmoteltiin liikuntapalveluin ja upein näyttelyin ja tapahtumin taidemuseossa, museoissa ja kulttuurikeskuksissa ympäri kaupungin vuoden alusta sen loppuun.

Tehty työ ja palvelutarjonta näkyi ja kuului asiakkaille myös mediassa: kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden medianäkyvyydessä ja näkyvyyden laskennallisessa mainosarvossa päästiin huippulukemiin, ja kasvua vuoden 2018 näkyvyyteen syntyi lähes kaikissa palveluissa reilusti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 310 89045

sari.lehikoinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintakertomus 2019 24.3._(PDFA)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566