Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tilinpäätös

HEL 2020-002504 T 02 06 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030

kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet

1

2019 KUVA Käyttötalous palvelut

2

2019 Kuva Investoinnit

3

2019_ Kuva sitovat toiminnalliset tavoitteet

4

2019 Kuva suoritteet

5

2019 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko

6

2019 Kuva tilinpäätösteksti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintakertomuksessa.

Käyttötalous 41001

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 tulosbudjetissa tuloille oli varattu määrärahaa 31 472 067 euroa ja menoille 216 038 266 euroa. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on −184 566 199 euroa. Toimiala on nettobudjetoitu, joten toimialalta edellytetään toimintakatteessa pysymistä.

Toimialan tilinpäätöksessä tulot ovat 33 528 200 euroa ja menot 218 081 214 euroa. Tulot ylittävät budjetin 2 056 133 eurolla ja menoylitys oli 2 042 947 euroa. Toimintakate oli −184 553 013 ja se ylittyi 13 186 eurolla. Tilinpäätös sisältää 820 000 euron tulospalkkiovarauksen.

Avustukset 41002–41003

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset sisältävät kulttuurin laitosavustukset (22 971 000 euroa) sekä liikunnan laitosavustukset (14 070 000 euroa). Laitosavustusten kokonaismääräraha oli 37 041 000 euroa ja toteuma 37 018 604 euroa.  Määräraha alittui liikunnan osalta 22 396 eurolla. Syynä oli ennakoitua alhaisempi vuokra-avustustarve.

Investoinnit 80504

Investointeihin osoitettua määrärahaa oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ylitysoikeuksineen 9 033 891 euroa.

Toimialan investointeihin käytettiin noin 6 726 814 euroa, josta ICT hankintojen osuus oli 3 443 782 euroa ja muita hankintoja 3 283 032 euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä 2 307 077 euroa, joiden osalta toteutus siirtyi vuodelle 2020. Kaupunginhallitus on 10.2.2020 esittänyt kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeutta vuoden 2020 talousarvioon.

Merkittäviä investointeja vuonna 2019 olivat keskustakirjasto Oodiin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaan liittyvät hankinnat.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Kalle Kujala, johtava controller, puhelin: 310 85030

kalle.kujala(a)hel.fi

Liitteet

1

2019 KUVA Käyttötalous palvelut

2

2019 Kuva Investoinnit

3

2019_ Kuva sitovat toiminnalliset tavoitteet

4

2019 Kuva suoritteet

5

2019 Kuva Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko

6

2019 Kuva tilinpäätösteksti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566