Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnesta, että kaupunkistrategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi tehdään syvällinen arviointi

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomusponteen, jossa edellytetään arvioinnin tekemistä kaupunkistrategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla erityisesti kirjasto- ja nuorisopalvelukokonaisuudet ovat aloittaneet lisämäärärahojen turvin kokeiluja omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun alueilla. Voimavaroja kohdistetaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman kohdealueille: Kontula-Mellunmäkeen, Malmille, Kannelmäki-Malminkartanoon ja Meri-Rastilaan. Kirjastoissa varmistetaan etenkin lasten kirjastopalvelujen resurssit ja maahanmuuttajavaltaisilla alueilla parannetaan digiopastuksen edellytyksiä. Lisäksi nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa.

Tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia edistetään myös palvelustrategiavalmistelulla ja kaupungin tilojen saamisella helposti ja turvallisesti kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä käyttöön. 

Kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toimenpidekokonaisuus on jäsentynyt Mukana-ohjelman ja Hyte-ohjelman myötä. Tavoitteet alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi vaatii kuitenkin pitkäkestoisia toimenpiteitä. Eri toimialojen toteuttamien toimenpiteiden ja resursoinnin kokonaisarvioinnilla voidaan todentaa kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toteutumisaste ja antaa tarvittavaa tietopohjaa uuden strategiakauden tavoitteiden valmistelulle.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 3.4.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Maija Anttilan toivomusponnesta liittyen SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteeseen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, missä arvioidaan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen tarvittavien rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle valtuustokaudelle laadittavaan strategiaan. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Anttila Maija, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566