Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Mika Ebelingin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Terhi Peltokorpi ja Laura Varjokari sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Sami Muttilainen.

Käsittely

Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yksimielisesti valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen Mika Ebelingin johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Mika Ebelingin.

Lautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Mika Ebelingin sijasta Laura Varjokarin.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Terhi Peltokorpi ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina Saares ja Sami Muttilainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566