Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Erityisosaamisen hankkiminen nuorisopalvelukokonaisuuteen julkisina hankintoina Kumpulan koulukasvitarhan ja ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toiminnoissa

HEL 2020-001487 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti nuorisopalvelukokonaisuuden valmistelemaan Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan sekä ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen toteuttamisen julkisena hankintana. Hankinnoista päätetään hankintavaltuuksien mukaisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 27.11.2014, § 96 silloisen nuorisoasiankeskuksen kumppanuuksien ja kilpailutusten periaatteista. Yksi päätöksen taustalla oleva tekijä oli nuorisoasiainkeskuksen kumppanuussopimusten tilanne, mikä ei vastannut hankintasäädösten periaatteita. Päätöksen perusteella nuorisoasiainkeskuksessa osa toiminnoista siirrettiin avustettaviksi, osa omaksi toiminnaksi ja osa kilpailutettiin. Kilpailutettuja toimintoja olivat Kumpulan koulukasvitarhan toiminta, ruotsinkieliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, Tapanilan alueen nuorisotyö, Munkkivuoren nuorisotalon toiminta ja alueen varhaisnuorisotoiminta. Myöhemmin nuorisoasiainkeskuksessa ja nuorisopalvelukokonaisuudessa on kilpailutettu toimintoja, joiden kautta on voitu hankkia tarvittavaa erityisosaamista palvelujen tuottamiseen. Tällä hetkellä erityisosaamisen perusteella on kilpailutettu osa etsivän nuorisotyön palveluista (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.10.2018, § 209 ja 3.12.2019, § 193).

Kumpulan koulukasvitarhan toiminta siirtyi silloiselta opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukseen vuoden 2015 alusta alkaen. Toiminnan toteuttamisesta oli pitkään vastannut Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, jonka kanssa opetusvirasto oli tehnyt sopimuksen. Siirron yhteydessä todettiin, että suorahankinnalle ei ole perusteita ja toiminta kilpailutettiin. Sopimuskausi on ollut yksi (1) vuosi ja kaksi (2) kahden (2) vuoden optiokautta. Viimeinen optiokausi päättyy 31.12.2020.

Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan toteuttaminen pitää sisällään alueen ylläpitotehtäviä, viljelytoiminnan toteuttamista sekä ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille. Lisäksi palvelukuvauksessa on velvoitettu järjestämään tapahtumia kaikille avoimia tapahtumia. Toiminnan toteuttaminen edellyttää erityisosaamista erityisesi viljelytoiminnan ja alueen ylläpidon näkökulmista.

Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tuottaminen on hankittuna Luckan rf:ltä julkisena hankintana ja se kilpailutettiin keväällä 2016. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi. Optiokausi päättyy 1.8.2020. Tämän palvelun tuottaminen edellyttää sekä ruotsin kielen erinomaista hallintaa, että ruotsinkielisen palvelujärjestelmän perusteellista tuntemusta. Nuorisopalvelukokonaisuudessa tuotetaan ruotsinkielisille nuorille monipuolisia palveluita, mutta tieto- ja neuvontapalvelut erityisesi verkkosivustojen tuottamisen ja ylläpitämisen osalta on yksittäiselle nuorisotyöyksikölle liian laaja-alainen tehtävä.

Nuorisopalveluissa on kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti työn alla suunnitelma siitä, miten tulevaisuudessa kumppanuuksia vahvistetaan ja yhdessä yhteistyötahojen kanssa määritellään yhteistyön sisältöjä ja rajapintoja. Osana tätä prosessia tullaan myös tekemään ehdotus palveluiden tuottamisen tavoista: mitkä toiminnat olisi tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mitkä toiminnat sopivat avustettaviksi tai muuten tuettaviksi ja mitkä toiminnat kilpailutetaan.

Kumpulan koulukasvitarha ja ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sopimuskaudet päättyvät kuluvat vuoden aikana, joten näiden toimintojen osalta ei ole mahdollista odottaa prosessin valmistumista. Näiden kahden toiminnan kohdalla on myös kyse sellaisesta erityisosaamisesta, jota nuorisopalveluissa ei tällä ole riittävästi.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566