Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

30.1.2020, 5 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät

30.1.2020, 6 §
HAM Helsingin taidemuseo tennispalatsiin sisäänpääsy alennetuilla hinnoilla

30.1.2020, 7 §
HAM Helsingin taidemuseo tennispalatsin ilmaiset sisäänpääsyt vuonna 2020

30.1.2020, 8 §
Nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa

3.2.2020, 9 §
Sellon hankinta Helsingin kaupunginorkesterille

Hallintojohtaja

27.1.2020, 4 §
Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimialan hallinnon viestintä- ja markkinointipalvelujen Harrastuspassin valtakunnalliseen viestintään ja markkinointiin

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

31.1.2020, 2 §
Salassa pidettävä

31.1.2020, 3 §
Salassa pidettävä

31.1.2020, 4 §
Salassa pidettävä

7.2.2020, 5 §
Salassa pidettävä

7.2.2020, 6 §
React & Share -seurantapalvelun hankinta Kirjastot.fi -palveluihin

7.2.2020, 7 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurin edistämisen -palvelun päällikkö

30.1.2020, 3 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 2. jako

31.1.2020, 4 §
Korjaamo Group Oy:n vuoden 2020 avustuksen maksatuksen aikaistaminen

Taidemuseon johtaja

3.2.2020, 16 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, tilauspäätös, Lastenpäiväkoti Vaapukka, Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen lisätilat

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

29.1.2020, 8 §
Maa-alueiden vuokraaminen ratsastustoimintaa varten Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Talosaaresta

3.2.2020, 9 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

3.2.2020, 10 §
Vapaakorttien myöntäminen vuonna 2020

Liikuntapaikkapäällikkö

30.1.2020, 7 §
Tilan vuokraaminen Töölön kisahallista Telia Finland Oyj:lle matkatukiasemalaitteiden sijoittamista varten

17.12.2019, 48 § HL 51 §:n perusteella korvattu yhdistyksen nimi yhtiön nimellä
Muutos liikuntapaikkapäällikön päätökseen maa-alueen lyhytaikaisesta vuokraamisesta PPJ Jalkapallohalli Oy:lle rakennusluvan hakemista varten Jätkäsaaren liikuntapuiston alueelle

Liikuntapalvelupäällikkö

8.1.2020, 2 §
Yhteistyösopimus, tapahtuma, Uinnin Nordic Tourin Suomen osakilpailu, Swim meet 2020

29.1.2020, 3 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki City Running Day 2020

29.1.2020, 4 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Naisten Kymppi 2020

Ulkoilupalvelupäällikkö

29.1.2020, 4 §
Maa-alueen vuokraaminen Paloheinästä Pakilan Veto ry:lle

29.1.2020, 5 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaresta Hevossaaren Hampparit ry:lle kanoottien säilytystä varten

30.1.2020, 6 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Koivusaaren Pursiseura ry:lle

30.1.2020, 7 §
Maa-alueiden vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Nyländska Jaktklubben rf:lle

31.1.2020, 8 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Selboat Oy:lle

31.1.2020, 9 §
Maa-alueiden vuokraaminen Vaskilahden Venekerho ry:lle Koivusaaren ja Vaskilahden venesatamista

31.1.2020, 10 §
Koivusaaressa sijaitsevan kiinteistön vuokraaminen Koivusaaren Pursiseura ry:lle

5.2.2020, 11 §
Honkaluodolla sijaitsevan rakennuksen vuokraaminen Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura (SKES) ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

3.2.2020, 7 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2020

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566