Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33

HEL 2020-000161 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019, § 33: Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, saate

2

Oikaisuvaatimus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019, § 33 myönsi yhdistykselle 35 000 euron avustuksen vuodelle 2020. Määräraha oli 5 000 euroa pienempi kuin vuoden 2019 avustus. Kaupungin avustuksen laskevalla suunnalla on haluttu viestiä säätiölle uudistumisen ja uudenlaisten yhteistyömallien luomisen välttämättömyyttä.  

Seurasaarisäätiö - Fölisöstiftelsen sr vaatii 7.1.2020 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä myöntää yhdistykselle avustusta 35 000 euroa. Säätiö esittää avustuksen myöntämistä anomuksen mukaisena 60 000 eurona.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Hakija esittää oikaisuvaatimuksensa perusteena myönnetyn avustuksen riittämättömyyden suhteessa yhdistyksen toimintaan korostaen tekemänsä perinnetyön merkityksellisyyttä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Seurasaarisäätiö – Fölisöstiftelsen sr:n avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan leikattiin. Jaoston päätöksen mukaan tapahtumatuottamiseen erikoistuneiden toimijoiden keskinäisessä vertailussa hakijan toiminta jää vaikutuksiltaan kapea-alaiseksi.

Hakijan toimintamalli on verraten perinteinen eikä esimerkiksi hyödynnä riittävästä erilaisia yhteistyömahdollisuuksia tai toimintaan sitoutettavia vapaaehtoisia, mikä voisi olla tämän kaltaiselle toiminnalle hyödyksi.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia

Edelle mainitun perusteella kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 päätöstä koskeva oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa asiaa koskevaa päätöstä

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.  Arviointiperusteissa on lisäksi kaikkia kehittämisavustuksia koskevat yhteiset arviointiperusteet.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, saate

2

Oikaisuvaatimus 7.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566