Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 34

HEL 2019-013413 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019, § 34: Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1. jako.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 23.12.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 23.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto hylkäsi 10.12.2019 Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n vuoden 2020 toimintaa koskeneen avustushakemuksen perustuen siihen, että hakijan pysyväisluonteista toimintaa tuetaan muista kaupungin avustusmäärärahoista. Kaupunginhallitus on päättänyt 28.10.2019, § 723 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, joiden mukaan avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta.

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry esittää 23.12.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastoaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä hylätä hakemus ja sen sijaan myöntää hakijalle avustuksen, joka kattaa näytösvuokrakuluja 4 000 euroa vuonna 2020.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry vetoaa toimintansa olevan perinteikästä, vaikuttavaa ja merkittävää pääkaupunkiseudun sirkuskulttuurikentässä ja mahdollistavan erityisesti taiteen perusopetuksen reunaehdoista vapaan matalan kynnyksen sirkusharrastamisen, jossa yhdistyvät liikunnallisuus ja taiteellisuus. Toiminnan esitetään myös olevan hyvin organisoitua ja laadukasta, mitä valtion sekä kaupungin tukien laskeminen uhkaavat.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle on myönnetty kulttuurin avustusmäärärahoista taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväisluonteiseen toimintaan useampana vuotena. Tuki on ollut 4 800 euroa vuodelle 2018 ja 5 000 euroa vuodelle 2019. Samaa sirkuskoulun toimintaa on kuitenkin tuettu kaupungin toimesta samanaikaisesti myös liikunnan määrärahoista muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksella. Tämä tuki on ollut 25 000 eurolla vuosille 2018 ja 2019. Liikunnan avustusmäärärahojen myöntöperusteisiin ei ole olennaisilta osin tehty muutoksia.

Toimija on hakenut kaupungilta toistuvasti tukea samaan toimintaan sekä kulttuurin että liikunnan avustuksista. Molemmat avustukset ovat myös osana Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n talousarviota vuodelle 2020, kulttuurin avustus 8 000 euron suuruisena ja liikunnan avustus 25 000 euron suuruisena. Kaupungin avustusten yleisohjeen mukaisesti avustuksia ei tule myöntää samaan käyttötarkoitukseen useammasta avustusmäärärahasta.

Päällekkäisyyden karsimisen yhteydessä on arvioitu eri tukien merkittävyyttä ja toimijan kannalta edulliseksi ratkaisuksi on katsottu kulttuurin määrärahoista haetun avustuksen hylkääminen.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan. Arviointiperusteissa on lisäksi kaikkia kehittämisavustuksia koskevat yhteiset arviointiperusteet.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 23.12.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 23.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566