Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

KokoTeatteri-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33

HEL 2019-011239 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi KokoTeatteri-yhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019, § 33: Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Esitän, että KokoTeatteri-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus hyväksytään ja sille myönnetään 5 000 euroa lisää avustusta. Avustus katetaan projektiluontoisista avustusmäärärahoista.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, saate

2

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, päätös 10.12.2019 § 33

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

KokoTeatteri-yhdistys ry:n avustus 75 000 euroa pysyväisluonteiseen toimintaan myönnettiin 5 000 euroa vuoden 2019 tasoa pienempänä (80 000 euroa) osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä. Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttavat  avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

KokoTeatteri-yhdistys ry vaatii 6.1.2020 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä ja myöntää teatterille saman suuruisen avustuksen kuin vuonna 2019.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

KokoTeatteri-yhdistys ry vetoaa oikaisuvaatimuksessaan avustustason kehitykseen. Yhdistyksen avustus pysyväisluonteiseen toimintaan kasvoi vuonna 2019 ja avustustason leikkaaminen osoittaa, ettei arvioinnissa ole huomioitu tuen kasvun vaikutuksia. Teatterin mukaan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös myös heikentää teatterin mahdollisuutta nousta valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Yhdistys perustelee oikaisuvaatimustaan myös sillä, ettei yhdistykselle myönnetty monivuotista avustusta pysyväisluonteisen toimintaan. Yhdistys katsoo toimintansa vaikuttavuuden olevan yhtä laajaa kuin muilla monivuotista avustusta saavilla teattereilla.

KokoTeatteri-yhdistys ry:n mielestä yhdistyksen toiminta kehittää esittävän taiteen kentän välistä tasapainoa, koska teatteri tuottaa paljon yhteistuotantoja muiden vapaan kentän toimijoiden kanssa ja toimii vierailualustana.

Yhdistys myös katsoo, ettei päätöksenteko ole perustunut riittävään asiantuntemukseen arvioinnissa ja ehdottaa siihen parannuksia.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Toiminnan arviointi

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Taide- ja kulttuuriavustukset on porrastettu haettavan summan mukaisesti. Pienimmän kokoluokan (enintään 5 000 euroa) avustusta hakijan tulee toiminnassaan täyttää vähintään yksi viidestä arviointiperusteesta. Suurimman kokoluokan (yli 150 000 euroa) avustusta hakevan tulee täyttää kaikki viisi arviointiperustetta, jotta hakija tulee arvioiduksi osana kyseistä avustuskategoriaa. Hakijan tulee myös olla rekisteröitynyt toimija, ja avustus myönnetään lähtökohtaisesti seuraavalle vuodelle. Avustusta voidaan myöntää pysyväisluonteiseen tai projektityyppiseen toimintaan.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

KokoTeatteri-yhdistys ry täyttää useita taide- ja kulttuuriavustusten arviointiperusteita. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota toiminnan taiteelliseen laatuun ja toteutukseen liittyviin puutteisiin. Toimintaa on arvioitu suhteessa muihin esittävän taiteen toimijoihin, samaan avustuskategoriaan kuuluviin hakijoihin ja avustustasoon suhteessa näihin vertaistoimijoihin. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös toiminnan vaikuttavuuteen.

Taide- ja kulttuuriavustukset pysyväisluonteiseen toimintaan voidaan myöntää monivuotisina vähintään 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville toimijoille hakemuksesta vuosittain. Monivuotisen avustuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. toiminnan vakiintuneisuuteen, kehittymissuunnitelman tavoitteisiin ja taiteellisen työskentelyn korkeatasoisuuteen. Hakemuksia arvioidaan suhteessa muihin esittävän taiteen toimijoihin ja kulttuurin monimuotoiseen edistämiseen.

Avustuksen taso ja historia

Aiempi avustuspäätös ja sen taso eivät luo kertaluontoisessa avustuksessa oikeutta suhteessa seuraavan vuoden harkintaan. Käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi erikseen.

Avustushakemusten käsittely ja myöntämisharkinta perustuvat avustusten arviointiperusteiden soveltamiseen. Kaikkia hakijoita on kohdeltu menettelyssä tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Avustukset ovat olleet haettavissa julkisella avoimella haulla. Avustusten arviointiperusteet on julkaistu kaupungin Internet-sivuilla ja käytössä olevia arviointiperusteita valmisteltaessa on kuultu taiteen ja kulttuurin toimijakenttää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on päätöstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa toimivaltaa ja kulttuuripoliittista harkintavaltaa asianmukaisesti ja jaoston päättämiin arviointikriteereihin perustuen.

Edellä mainitun perusteella kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 päätöstä koskeva oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa asiaa koskevaa päätöstä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, saate

2

Oikaisuvaatimus 6.1.2020, päätös 10.12.2019 § 33

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 33

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566